ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน
นักวิจัย : ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522-
คำค้น : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การจัดสรรที่ดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต จุลาสัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766386 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2352
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งปรากฎว่าเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลา มีผลต่อการดำเนินโครงการ จึงมีวัตถุประสงค์ จะศึกษาสภาพและปัญหา กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจากรายงานฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้จัดทำรายงานฯ และคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ ของโครงการจัดสรรที่ดิน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ ระหว่างปี พ.ศ.2543 2547 จากการศึกษาพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ รวม 26 โครงการ ระยะเวลาในการพิจารณา มีตั้งแต่ 83 วัน จนถึง 573 วัน ซึ่งนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ เพียง 75 วันเท่านั้น ความล่าช้าดังกล่าวจึงส่งผลให้กับการดำเนินโครงการโดยตรง ทั้งนี้สาเหตุมาจากการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานฯ เนื่องจากเนื้อหาในรายงานฯ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ในหัวข้อ การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำใช้ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย การจราจร การใช้ประโยชน์ที่ดิน สุนทรียภาพ เศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดโครงการ และการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ใส่ใจ จึงไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทจัดทำรายงานฯ ประกอบกับบริษัทจัดทำรายงานฯ ส่วนหนึ่งไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ด้วยขาดเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ต้องมีการแก้ไขรายงานฯ สองถึงห้าครั้ง ขึ้นอยู่กับโครงการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง และโดยการคัดเลือกและร่วมมือกับบริษัทจัดทำรายงานฯ ที่มีมาตรฐาน หากถือว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นขั้นตอนหนึ่งในขบวนการวางแผนพัฒนาโครงการ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ได้ในภายหลัง

บรรณานุกรม :
ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522- . (2547). กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522- . 2547. "กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522- . "กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชูรัช รุ่งทวีวุฒิ, 2522- . กระบวนการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประเภทจัดสรรที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.