ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์
นักวิจัย : กีรติ สัทธานนท์
คำค้น : พื้นที่สาธารณะ--ไทย--เขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพฯ) , การใช้ทีดิน--ไทย--เขตสัมพันธวงศ์ (กรุงเทพฯ) , ถนนทรงวาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741753063 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2351
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะ และวิเคราะห์สภาพการใช้พื้นที่กับกิจกรรมบริเวณถนนทรงวาด ซึ่งเป็นย่านค้าขายและคลังสินค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ประการคือ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ลานหน้าศาลเจ้า ชุมทางท่าเรือ จุดตัดของเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอและสนองตอบพฤติกรรมการใช้งานของชุมชน ประการที่สองเพื่อเชื่อต่อพื้นที่สาธารณะข้างต้น กับพื้นที่สาธารณริมแม่น้ำให้เป็นระบบและเกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ประการสุดท้ายเพื่อคงเอกลักษณ์ความเป็นย่านคลังสินค้าเก่าแก่เอาไว้ จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ประจำชุมชนสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ พื้นที่ลานหน้าศาสนสถานและอาคารสำคัญ ที่มีบทบาทต่อความเชื่อและความรู้สึกร่วมกันของชุมชน กลุ่มที่สองคือพื้นที่ชุมทาง จุดตัดเส้นทาง และพื้นที่เว้นว่าง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักมีการใช้งานแบบประสานประโยชน์ มีกิจกรรมหลายประเภทเกิดขึ้นในพื้นที่เดียว และพบปัญหาสำคัญ 4 ประการคือ ปัญหาการขาดแคลนสาธารณะ ปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมคลังสินค้าซึ่งไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ริมน้ำ ปัญหาจราจรเนื่องจากรถขนสินค้าขนาดใหญ่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของอาคารและปัญหาขาดเอกลักษณ์ความเป็นย่านเก่าแก่ แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ได้เสนอให้สร้างระบบโครงข่ายพื้นที่สาธารณ โดยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ดีขึ้น เสนอให้ลดกิจกรรมโกดังสินค้าโดยการรื้อถอนอาคารริมน้ำที่ทรุดโทรม เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่สาธารณะใหม่และปรับปรุงถนนทรงวาด ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมด โดยโครงการทั้งหมดประกอบด้วย 1) ผังแม่บทควบคุมกิจกรรมของเมือง 2) การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะย่อย เช่น ลานหน้าศาลเจ้า พื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ลานท่าเรือ 3) แนวทางการปรับปรุงระบบถนนคนเดิน และเส้นทางเชื่อมต่อ โดยผสานการใช้งานของคนและรถความเร็วต่ำ 4) แนวทางการอนุรักษ์ และควบคุมอาคารโกดังและตึกแถวเก่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สาธารณะในเชิงนันทนาการ เพื่อรองรับกิจกรรมของชุมชน ทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น และสามารถเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
กีรติ สัทธานนท์ . (2547). การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กีรติ สัทธานนท์ . 2547. "การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กีรติ สัทธานนท์ . "การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กีรติ สัทธานนท์ . การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.