ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : น้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521-
คำค้น : ชุมชนบางปลาม้า--การอนุรักษ์ , การฟื้นฟูเมือง , ลุ่มน้ำท่าจีน , การใช้ที่ดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741760094 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2343
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบางปลาม้าหรือตลาดเก้าห้องและปัจจัยที่มีผลต่อการลดบทบาทของชุมชนศูนย์กลางพื้นที่เกษตรกรรม 2.) ศึกษาปัญหาของชุมชนและศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ด้านกายภาพ 3.) เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีวิตของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมีเอกลักษณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับตำแหน่งที่ตั้งของเรือน วิถีชีวิต กิจกรรมและผู้อยู่อาศัย ที่แสดงออกในรูปของสถาปัตยกรรม การตั้งถิ่นฐาน และประเพณี โดยมีตลาดเก้าห้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าริมน้ำ การเปลี่ยนแปลงของตลาดเก้าห้องเกิดจากการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางบกเข้ามาแทนที่เส้นทางน้ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อตลาดเก้าห้องโดยลดความเป็นศูนย์กลางทางการค้าให้กับพื้นที่เกษตรโดยรอบชุมชน ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงและวิถีชีวิตดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนบางปลาม้าหรือตลาดเก้าห้อง ประกอบด้วย 1.) การอนุรักษ์และปรับปรุงทางด้านกายภาพโดยการ ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม การพัฒนาพื้นที่โล่งว่างและทางสัญจร การรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำท่าจีนและคลองธรรมชาติและ การปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2.) การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการฟื้นฟูกิจกรรมในตลาดเก้าห้องและ การพัฒนาการท่องเที่ยว และ 3.) การส่งเสริมการอนุรักษ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชุมชนของตน

บรรณานุกรม :
น้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521- . (2547). การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521- . 2547. "การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
น้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521- . "การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
น้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521- . การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.