ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
นักวิจัย : สัญชัย สันติเวส, 2520-
คำค้น : สีในสถาปัตยกรรม , สี , สี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ , กวีไกร ศรีหิรัญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744765 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การกำหนดสีให้อาคารเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรม การพิจารณาเลือกสีที่มีค่าสีและคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ออกแบบ จากผู้ผลิตสีมีความยุ่งยากและใช้เวลามาก เนื่องจากมีผู้ผลิตสีจำนวนมากและมีรายการสีแตกต่างกันไป และในบางกรณีที่ผู้ออกแบบต้องการสีที่ไม่มีอยู่ในรายการสี จำเป็นต้องใช้การผสมสีขึ้นเองจากสีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในด้านทฤษฎีของสีเป็นอย่างดี เพื่อให้การผสมแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้นการศึกษาและวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นเครื่องมือช่วยในการเทียบสีและจำลองการผสมสี โดยกำหนดอัตราส่วนผสมของสีบนคอมพิวเตอร์ การคำนวณเพื่อเทียบสีด้วยคอมพิวเตอร์ได้ใช้วิธีกำหนดตำแหน่งสีให้อยู่ในระบบพิกัด และใช้การวัดระยะทางจากตำแหน่งพิกัดของสี เพื่อเทียบหาสีที่ใกล้เคียงที่สุด โดยได้เลือกแบบจำลองสีเอชเอสแอล (HSL) เข้ามาช่วยในการเทียบสี เนื่องจากสามารถกำหนดช่วงของสีที่ต้องการวัดระยะได้ ซึ่งช่วยให้การเทียบสีจากรายการสีทำได้สะดวกและมีความแม่นยำสูง การจำลองการผสมสีโดยกำหนดอัตราส่วนผสมของสีบนคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการหาตำแหน่งระหว่างจุด 2 จุดบนเส้นตรงของสีตั้งต้นในแบบจำลองสีเอชเอสแอล ซึ่งสามารถใช้อธิบายลักษณะการผสมสีสาร นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดอัตราส่วนผสมของสี และกำหนดสีตั้งต้นเป็นสีใดๆ ได้อย่างไม่จำกัด จากการทดสอบโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้

บรรณานุกรม :
สัญชัย สันติเวส, 2520- . (2546). โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย สันติเวส, 2520- . 2546. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย สันติเวส, 2520- . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สัญชัย สันติเวส, 2520- . โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเทียบสีและกำหนดอัตราส่วนผสมของสี ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.