ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น
นักวิจัย : พชระ จาฏุพจน์, 2519-
คำค้น : ภาพสามมิติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กวีไกร ศรีหิรัญ , ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744714 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การศึกษาการร่างภาพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบด้วยมือเพื่อพัฒนาเป็นขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับรู้ และสร้างภาพวัตถุขึ้นได้ โดยการประยุกต์ใช้กับการสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น การวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร่างภาพด้วยมือและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบของสถาปนิก ให้สามารถใช้การร่างภาพด้วยมือบนคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงแนวความคิด และกระบวนการออกแบบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาลักษณะของการร่างภาพด้วยมือทางสถาปัตยกรรมพบว่าพื้นฐานของการร่างภาพทางสถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่การร่างภาพด้วยการวาดเส้นแบบเรขาคณิต และการร่างภาพด้วยการวาดเส้นแบบอิสระซึ่งมีรูปแบบและลักษณะการร่างภาพที่แตกต่างกัน งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาขั้นตอนและวิธีทางคอมพิวเตอร์และทฤษฎีการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลายวิธี ได้แก่ วิธีรับรู้รูปแบบที่เหมือนกันของภาพวาดลายเส้น วิธีรับรู้จุดมุมของภาพด้วยการหาค่าเวลาจากการลากเส้น วิธีรับรู้การขนานกันและความยาวของเส้น มาพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับรู้วัตถุจากการร่างภาพด้วยมือที่ปรากฏบนจอภาพ และยังสามารถนำไปปรับปรุงให้เป็นรูปทรง 3 มิติเบื้องต้นในขั้นสุดท้ายได้ ผลจากการวิจัยพบว่าโปรแกรมช่วยให้สถาปนิกสามารถใช้การร่างภาพด้วยมือ เพื่อช่วยงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม เช่นการสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และยังสามารถนำผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมสร้างรูปทรง 3 มิติจากการร่างภาพด้วยมือที่ซับซ้อนด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้

บรรณานุกรม :
พชระ จาฏุพจน์, 2519- . (2546). ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พชระ จาฏุพจน์, 2519- . 2546. "ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พชระ จาฏุพจน์, 2519- . "ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พชระ จาฏุพจน์, 2519- . ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์เพื่อรับรู้วัตถุจากภาพร่างด้วยมือ : การสร้างรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.