ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน
นักวิจัย : ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ, 2520-
คำค้น : ทัศนียภาพวิทยา , สถาปัตยกรรมภายใน , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ระยะทาง--การวัด , ภาพถ่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กวีไกร ศรีหิรัญ , ปรีชญา สิทธิพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729251 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวัดหาระยะต่างๆของห้องหรือสถานที่ที่จะทำการออกแบบนั้นถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของสถาปนิกภายในเพราะว่าระยะต่างๆเป็นข้อมูลสำคัญในขบวนการออกแบบ วิธีการวัดหาระยะโดยทั่วไปเป็นการวัดหาระยะทางตรง คือการวัดโดยใช้ตลับเมตรซึ่งต้องใช้เวลามากถ้าในกรณีที่มีรายละเอียดที่จำเป็นต้องวัดมากและมักจะต้องใช้ผู้ทำการวัดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อสามารถทำการวัดและจดบันทึกค่าต่างๆได้สะดวก ทั้งนี้มีบ่อยครั้งที่การวัดหาระยะทางตรงมีความไม่สะดวกในทางปฏิบัติ เช่นมีข้อจำกัดทางสรีระ คือผู้ทำการวัดไม่สามารถเอื้อมวัดสิ่งที่มีความสูงมากๆได้ หรือสถานที่นั้นมีข้อจำกัดต่างๆไม่สามารถที่จะวัดด้วยวิธีการวัดหาระยะทางตรงได้ เช่นเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานตลอดเวลา เป็นพื้นที่อันตราย เป็นพื้นที่หวงห้าม หรือเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายคงเหลือไว้แค่เพียงภาพถ่าย เป็นต้น ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ หาวิธีและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ช่วยหาระยะต่างๆ ที่ใช้เพียงความละเอียดโดยประมาณไปใช้งานได้อย่างสะดวก และใช้ในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดดังกล่าว รวมทั้งหาเงื่อนไขการใช้งานเครื่องมือที่สร้างขึ้น งานวิจัยนี้มีวิธีดำเนินการคือ ได้ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้าย และทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยหลักทัศนียภาพ เป็นทฤษฎีหลักในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถคำนวณ และรายงานระยะต่างๆจากภาพดิจิตอลของสถานที่ที่ต้องการ เป็นโปรแกรมต้นแบบเพื่อทดลองใช้งานได้ โดยมีแนวคิดคือให้ผู้ใช้ปรับลักษณะและมุมมองของรูปทรงที่กำหนดให้มีลักษณะและมุมมองเดียวกันกับภาพที่ซ้อนอยู่ด้านหลังเพื่อโปรแกรมจะได้ใช้รูปทรงที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นคำนวณ และรายงานค่าออกมา จากนั้นได้เทียบค่าที่ได้จากโปรแกรมกับการวัดด้วยตลับเมตร และได้ประเมินผลหลังการทดลองใช้งานโปรแกรมต้นแบบจากแบบสอบถาม ที่ตอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้คัดเลือกตามแบบเทคนิคเดลฟาย ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าผลที่ได้จากโปรแกรมได้ตอบต่อวัตถุประสงค์มีความถูกต้องแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการปรับมุมมองของรูปทรงในโปรแกรมกับมุมของภาพให้พอดีกันนั้นต้องพึ่งการทำงานของผู้ใช้เป็นหลัก และข้อจำกัดในเรื่องของส่วนติดต่อใช้งาน GUI (Graphic User Interface) ซึ่งงานวิจัยนี้น่าจะได้รับการพัฒนาต่อไปให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น และลดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาให้โปรแกรมให้นำไปติดตั้งใช้งานในระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่นิยมได้เช่น ระบบปฏิบัติการบน Mac OS หรือ Linux OS และอื่นๆ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ, 2520- . (2545). โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ, 2520- . 2545. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ, 2520- . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภมรเทพ อมรวนิชย์กิจ, 2520- . โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยหาระยะจากภาพดิจิตอลในงานสำรวจทางสถาปัตยกรรมภายใน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.