ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน
นักวิจัย : ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
คำค้น : polydimethyl siloxane , polymer blend , tensile properties , thermoplastic polyurethane , พอลิเมอร์ผสม , พอลิไดเมทิลไซโลเซน , สมบัติภายใต้แรงดึง , เทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480077 , http://research.trf.or.th/node/727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีหลอมผสมพอลิเมอร์ผสมของเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน ( TPU )กับพอลิไดเมทิลไซโลเซน ( PDMS )และศึกษาผลของการทนสารเคมีและความร้อนที่มีต่อสมบัติภายใต้แรงดึง และโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมที่มีปริมาณพอลิไดเมทิลไซโลเซนต่ำๆ ( 0-1% ) โดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ ผลการศึกษาพบว่าพอลิเมอร์ผสมจะมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดแตกหักเพิ่มขึ้นถึง 30 % เช่นเดียวกับค่าโมดูลัสของยังที่เพิ่มขึ้น 40% ในช่วงค่าความเข้มข้นของพอลิไดเมทิลไซโลเซนที่เหมาะสมประมาณ 0.6%-0.8% ถ้าความเข้มข้นเกินกว่านี้แล้วจะมีผลให้สมบัติดังกล่าวมีค่าลดลง ขณะที่ค่าความแข็งแรงที่จุดแตกหักและค่าพลังงานในการแตกหักมีค่าลดลงประมาณ 20% และ 10 % ตามลำดับ โดยผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติภายใต้แรงดึงจะสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างบนบริเวณผิวรอยแตกของพอลิเมอร์ผสม ซึ่งพบว่าลักษณะการแตกหักแบบเส้นใยยึดมีปริมาณที่น้อยลงเมื่อปริมาณ PDMS ในพอลิเมอร์ผสมเพิ่มขึ้น และยังพบว่าเฟสของ PDMS มีการกระจายตัวอยู่ในโครงสร้างหลักของ TPU ในการศึกษาผลของการทนสารเคมี พบว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผลรุนแรงมากที่สุดสมบัติภายใต้แรงดึงและลักษระโครงสร้างของ TPU และพอลิเมอร์ผสมเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เกิดจากการแช่ในน้ำและสารละลานซัลฟูริก ค่าความแข็งแรงที่จุดแตกหักและค่าพลังงานในการแตกหักของ TPU บริสุทธิ์หลังจากการแช่ในสารละลายด่างมีค่าลดลงอย่างมากทั้งนี้น่าจะเกิดจากการไฮโดรไลซิสชองพอลิเอสเทอร์ส่วนอ่อนนิ่มในพอลิยูรีเทน ผลของสมบัติภายใต้แรงดึงของสารหลังจากแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สอดคล้องกับผลของน้ำหนักของพอลิเมอร์ผสมที่ลดลงและลักษณะโครงสร้างการแตกหักที่ปรากฏมีเส้นใยยึดที่น้อยมากและมีอนุภาคขนาดเล็กหลุดออกมาติดอยู่ที่ผิวหน้าของชิ้นงาน ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากปฏิกิริยาการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นระหว่างผิวหน้าของตัวอย่างกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ การศึกษาผลของความร้อนที่อุณหภูมิ 70? C - 90?C เป็นเวลา 1-5 วัน พบว่าความร้อนมีผลทำให้เกิดความเหลืองของพอลิเมอร์ผสมเท่านั้นซึ่งน่าจะเกิดจากเสื่อมสภาพโดยความร้อนของพอลิเมอร์นั่นเอง This work is aimed to develop the melt blend of thermoplastic polyurethane ( TPU )and polydimethylsiloxane ( PDMS ) and to study the effects of chemical resistance and heat aging on the tensile properties and morphology of TPU/PDNS blends. The blends at low concentration ( 0% - 1.0% ) of PDMS were prepared using a twin screw extruder. The resultant blends show an increase in the elongation at break up to 30% and in Young ‘ s modulus up to 40% at the optimum PDMS concentration at around 0.6%-0.8%, beyond which the properties diminish, While the ultimate tensile strength and the energy to break are decreased about 20% and 10% , respectively . The results are in agreement with the morphology of the fractured surface of TPU/PDMS blends that show less fibrous characteristics when increasing PDMS content in the blends. The micrographs of the blends show dispersed phase of PMDS in matrix TPU. For the study of the effects of chemical resistance, the show that NaOH solution has strongest effect on the tensile properties and morphology of TPU and the blends, comparing to water and H2SO4 solution. The ultimate tensile strength and the energy to break of viirgin TPU after bass immersion is strongly decreased which could be cause by the base hydrolysis of the polyester soft segment of polyurethane. The results are in agreement with the weight loss of the blends after base immersion and the morphology of the fractured surface of the blends that exhibits very small amount of fibrous characteristic and small particles detached at the surface. This could be the result of an occurrence of a corrosive reaction the sample surface and NaOH solution. The study of the heat aging ( 70?C-90?C for 1-5 days ) shows that the strongest effect of the heat aging is only noticed on the yellowness of the blends , likely due to the thermal degradation of the polymers.

บรรณานุกรม :
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล . (2548). สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล . 2548. "สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล . "สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล . สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทนกับพอลิไดเมทิลไซโลเซน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.