ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin
นักวิจัย : สุวรา วัฒนพิทยกุล
คำค้น : antioxidants , cardiotoxicity , doxorubicin , medicinal plants , พิษต่อหัวใจ , ยาต้านมะเร็ง , สมุนไพร , แอนติออกซิแดนซ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480055 , http://research.trf.or.th/node/711
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยา doxorucicin ( DOX ) เป็นยารักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็เป็นยาที่มีความรุนแรงของฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์แปรผันตามขนาดการใช้ และจำเพาะต่อหัวใจ มากกว่าร้อยละ 20 ของผู้ที่ได้รับยา doxorubicin จะแสดงอาการพิษต่อหัวใจ โดยกลไกการเกิดพิษอาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณของ superoxide anion และ oxidative stress มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารกลุ่ม antioxidants สามารถลดความเป็นพิษของยานี้ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงออกแบบเพื่อการทดสอบแบบได้ผลสัมฤทธิ์สูงในเบื้องต้นทางเภสัชวิทยา สำหรับสารสกัดสมุนไพรที่มีแนวโน้มจะปกป้องความเป็นพิษของหัวใจที่เกิดจากยา DOX โดยทดสอบสมุนไพรในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิด H9c2 สมุนไพรที่นำมาทดสอบจะอยู่ในรูปของ 1) สารสกัดเอธานอล ได้แก่ ขมิ้นชัน ( Curcuma longa L. ,CL-ETOH ) , มะขามป้อม ( phylianthus emblica L. , pE ) และ ช้าพลู ( Piper rostratum Roxb., PR ) และ 2) สารสกัดน้ำ ได้แก่ ขมิ้นชัน ( Curcuma longa L., CL-H2O ) และใบหม่อน ( Morus alba L. ( MA ). การทดสอบการปกป้องความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใช้วิธี crystal violet cytotoxicity assay โดยเปรียบเทียบค่า IC50 ของ DOXในกรณีที่มีและ ไม่มีสารสกัดสมุนไพร เปรียบเทียบกับฤทธิ์ของ standard antioxidants ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจาก MA มีฤทธิ์แอนดิออกซิแดนซ์สูงสุด เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี ferric reducing/antioxidant power ( FRAP ) assay ส่วนฤทธิ์ด้านการปกป้องความเป็นพิษต่อหัวใจพบว่าสารแอนติออกซิแดนซ์มาตราฐาน ได้แก่ Vitamin C และ N-acetylcysteine มีผลลดความเป็นพิษได้บ้างแต่ trolox ไม่มีผล สารสกัดสมุนไพรทุกชนิดมีฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อเซลล์หัวใจแตกต่างกัน ยกเว้น CL-ETOH ไม่มีผล สารสกัดสมุนไพรทุกชนิดมีฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อเซลล์หัวใจแตกต่างกัน ยกเว้น CL-ETOH ไม่มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ สารสกัดเอธานอลจาก PE ที่ความเข้มข้น 100 ?g/mL มีฤทธิ์สูงสุดในการนปกป้องความเป็นพิษต่อหัวใจ ( DOX IC50 เพิ่มขึ้น –12 เท่า ) ดังนั้น ผลการทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสารแอนติออกซิแดนซ์จากสารสกัดสมุนไพรอาจมีประโยชน์ในการลดความเป็นพิษที่หัวใจจากการใช้ยา Doxorubicin ( DOX ) is an important and effective anticancer drug widely used for the treatment of various types of cancer but its clinical use is limited by dose-dependent cardiotoxicity in over 20 percent of patients. Elevated tissue levels of cellular superoxide anion/oxidative stress are a mechanism by which doxorubicin – induced cardiotoxicity. Antioxidants from vitamins and natural products provide cytoprofective effect herefore , this study was designed for high throughput pharmacological screening of Thai medicinal plants for their potential antioxidant activity used in DOX cardiotoxicity. The cardiac myoblasts H9C2 were incubated with standard antioxidants ( vitamin C , trolox , N-acetylcysteine ) or selected medicinal plant extracts including ; 1) ethanolic extracts from Curcuma longa L., ( CL-EtOH ), Phyllanthus emblica L., ( PE ), and Piper rostratum Roxb ( PR ); and 2) water extracts from Curcuma longa L.,( CL-H2O ) and Morus alba L., ( MA ). The cardioprotective effects of these extracts were evaluated by crystal violet cytotoxicity assay comparing the IC50 of DOX in the presence or absence of standard antioxidants or plant extracts. MA showed the highest antioxidant properties evaluated by ferric reducing/antioxidant power ( FRAP ) assay. The standard antioxidants Vitamin C and N –acetylcysteine had modest effects on the protection of doxorubicin-indued cytotoxicity while trolox showed insignificant protective effect. All plant extracts showed cytoprotective at different degress except that CL-EtOH had no protective effect. PE ( 100 ?g/mL ) showed the highest cardioprotective effect ( 12-fold DOX IC50 increase ). The data demonstrate that antioxidants from natural sources may be useful in the protection of cardiotoxicity in patients who receive doxorubicin.

บรรณานุกรม :
สุวรา วัฒนพิทยกุล . (2548). การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . 2548. "การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . "การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สุวรา วัฒนพิทยกุล . การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.