ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์
คำค้น : สายตาพิการในเด็ก , โรงเรียนสอนคนตาบอด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 1, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2549) 11-19 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาสาเหตุของภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อย วิธีการศึกษา :เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จากใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุภาวะสายตาพิการ การสอบถามจากเด็กและผู้ปกครอง และการตรวจตาทั่วไปโดยจักษุแพทย์ ผลการศึกษา :นักเรียนที่มีภาวะสายตาพิการจำนวน 166 คน (เด็กหญิง 93 คนและเด็กชาย 73 คน) อายุระหว่าง 5-19 ปี (เฉลี่ย 10.8 ปี) แบ่งระดับความพิการตามตาข้างที่เห็นดีกว่าเป็น 4 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มีระดับสายตา VA < 1/60-PL มีจำนวนมากที่สุดคือ 91 คน (54.8%) รองลงมาคือกลุ่ม VA No PL จำนวน 61 คน (36.7%) สำหรับสาเหตุภาวะสายตาพิการ 3 อันดับแรกคือ โรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด 73 คน (44.0%), ตาผิดปกติแต่กำเนิด 39 คน (23.5%) และต้อกระจกแต่กำเนิด 12 คน (7.2%) สรุป :สาเหตุของภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่พบบ่อยคือโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนด และโรคตาอื่นๆ ซึ่งหลายสาเหตุอาจสามารถป้องกัน รักษา หรือบรรเทาความพิการทางตาได้

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ . (2549). สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ . 2549. "สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ . "สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ . สาเหตุภาวะสายตาพิการในเด็กโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพและแนวทางการป้องกัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.