ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users
นักวิจัย : ทัศนีย์ ศิริกุล , โกศล คำพิทักษ์
คำค้น : Computer vision syndrome , ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2549) 21-28 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาหาความชุก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดภาวะ Computer vision syndrome (CVS) ในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการศึกษา :จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากร, ความถี่ของการใช้คอมพิวเตอร์, ปัญหาทางตาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ปัญหา CVS แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ อาการปวดตา แสบตา ตามัว และมองเห็นภาพซ้อน โดยอาการจะเปรียบเทียบในกลุ่มอายุน้อยและกลุ่มอายุมาก ผลการศึกษา :จากการศึกษาในผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวน 600 คน 75% ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ เวลาที่ใช้เฉลี่ย 3.5 ชั่วโมงต่อวัน (30 นาที – 15 ชั่วโมงต่อวัน) พบมีปัญหา CVS 88% อาการปวดตาพบบ่อยสุด คือ 76% และปัญหาแสบตาพบ 62%, ตามั่ว 52% และมองเห็นภาพซ้อน 26% ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีมีแนวโน้มจะมีอาการ CVS มากกว่าผู้ที่มีอายุกว่า 40 ปี สรุป : CVS เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุมาก

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ศิริกุล , โกศล คำพิทักษ์ . (2549). Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทัศนีย์ ศิริกุล , โกศล คำพิทักษ์ . 2549. "Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ทัศนีย์ ศิริกุล , โกศล คำพิทักษ์ . "Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ทัศนีย์ ศิริกุล , โกศล คำพิทักษ์ . Prevalence of Computer Vision Syndrome in Computer Users. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.