ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก
นักวิจัย : ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
คำค้น : การวัดสายตาในเด็ก , สายตาผิดปกติในเด็ก , Tropicamide
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 1, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2549) 11-19 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ :เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระดับสายตาเปรียบเทียบระหว่างการวัดระดับสายตาโดยใช้ยาลดการเพ่งTropicamide เทียบกับยาลดการเพ่ง cyclopentolate ที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิธีการศึกษา :เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนในผู้ป่วยคลินิกสายตาเด็กที่มาด้วยปัญหาตามัวจำนวน 163 คน (326 ตา) แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยา 1% Tropicamide จำนวน 76 คน (152 ตา) และกลุ่มที่ใช้ยา 1% cyclopentolate จำนวน 87 คน (174 ตา) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2547 ถึง เดือนมิถุนายน 2548 ซึ่งได้รับการตรวจด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ก่อนและหลังการหยอดยาลดการเพ่งแล้วเปรียบเทียบค่าระดับสายตาผิดปกติที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการใช้ยาทั้งสองชนิด ผลการศึกษา :ผู้ป่วย 163 คน (เด็กหญิง 91 คนและเด็กชา 72 คน) อายุระหว่าง 4-14 ปี (เฉลี่ย 8.4 ± 2.7 ปี) ซึ่งมาที่คลินิกสายตาเด็กด้วยปัญหาตามัว พบว่ากลุ่มที่ใช้ยา 1%tropicamide จะมีค่าสายตาที่เปลี่ยนไปหลังการหยอดยาอย่างมีนัยสำคัญในเด็กที่อายุตั้งแต่ 6-14 ปี (p < 0.05) ส่วนในเด็กอายุ 4 และ 5 ปี ผลของการเปลี่ยนแปลงของสายตาหลังหยอดยาไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบผลค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงหลังการหยอดยา 1% tropicamide และยา 1% cyclopentolate ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทุกช่วงอายุ ทั้งในกลุ่มที่มาด้วยปัญหาสายตาสั้นและกลุ่มที่มาด้วยปัญหาสายตายาว สรุป :ผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยปัญหาตามัว อาจใช้ยา 1% tropicamide ทดแทนยา 1% cyclopentolate ในการทำ cycloplegic refraction ได้ในทุกช่วงอายุ

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ . (2549). การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ . 2549. "การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ . "การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549. Print.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ . การใช้ยา Tropicamide ในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2549.