ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
นักวิจัย : สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ธารา ชลปราณี
คำค้น : หัววัดออกซิเจน , ออกซิเจน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาหัววัดออกซิเจน สำหรับการใช้งานในภาคสนามที่มีโครงสร้างที่มีความเข้มแข็งทนทานต่อการใช้งานได้ หัววัดออกซิเจนที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วยขั้วอาโนดและขั้วคาโทด โดยขั้วอาโนดนั้นทำจากซิลเวอร์คลอไรด์หรือดีบุกและขั้วคาโทดทำจากทอง โครงของหัววัดที่ใช้สำหรับยึดหัวขั้วอาโนดและคาโทดทำขึ้นจากท่อสเตนเลสทำให้มีความทนทานเชิงกลสูง และเนื่องจากขั้วคาโทด และขั้วอาโนดทำขึ้นจากเม็ดทองและดีบุกซึ่งมีลักษณะเป็นแบบบัลก์ (bulk) จึงทำให้มีความทนทานเชิงเคมีสูงกว่าแบบที่ทำขึ้นจากฟิล์มบาง จากการทดสอบการทำงานของหัววัดที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีการตอบสนองต่อออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลายได้ดีในช่วง 0-12 mg/L และมีความเสถียรภาพในการวัดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวัดสารละลายที่มีความเข้มข้นของเกลือต่ำ หัววัดออกซิเจนที่พัฒนาขึ้นนี้เมื่อเสื่อมสมรรถภาพไปแล้ว สามารถทำการบำรุงรักษาได้โดยง่าย โดยทำการขัดผิวของอิเล็กโทรด ก็จะสามารถทำให้กลับมาใช้ได้อีกต่อไป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหัววัดอกซิเจนที่พัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องที่เป็นของขาย (YSI model 57) ในการวัดออกซิเจนในสระน้ำ จะมีค่าสูงกว่า 0.8900

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ธารา ชลปราณี . (2536). การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ธารา ชลปราณี . 2536. "การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ธารา ชลปราณี . "การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว , มานะ ศรียุทธศักดิ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , ธารา ชลปราณี . การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.