ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : ฐานราก , การขุดเจาะ , ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การจำลองแบบการขุดเจาะที่นำเสนอสำหรับการวิจัยโครงการนี้ เป็นการวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของการพังทลายสำหรับมวลสารของความลาดเอียงบนพื้นผิวดิน หรือของมวลสารใต้ฐานรากระดับตื้น วิธีการสำหรับการหาเสถียรภาพจะใช้การสมดุลเชิงขีดจำกัดเป็นหลัก จากนั้นก็ใช้สูตรเชิงประสบการณ์ที่มีนักวิจัยเด่นหลายท่านได้เสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อหาค่าตัวเลขปัจจัยความปลอดภัยสำหรับรูปแบบสำหรับการพังทลายของการขุดเจาะชนิดหนึ่งหรือเพื่อหาค่าระยะการทรุดตัวของมวลสารภายใต้ฐานรากรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาเพื่อจำลองรูปแบบของการพังทลาย เพื่อหาตัวค่าตัวเลขเชิงเสถียรภาพของงานก่อสร้าง โปรแกรมสำเร็จรูปที่เขียนนี้ใช้ภาษาเดลฟี มีการใช้งานผ่าน Windows ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานเป็นแบบที่ให้ผู้ใช้เลือกเมนูผลลัพธ์ของค่าตัวเลขเชิงเสถียรภาพหรือค่านัยสำคัญอื่นได้ระบุไว้ในตาราง บางโปรแกรมย่อยมีการเปรียบเทียบกราฟของค่าความสัมพันธ์ต่างๆ หรือแสดงรูปกราฟิกเชิงเรขาคณิตของหน้างานขุดเจาะภาคสนาม

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2541). การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2541. "การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สง่า ตั้งชวาล . การจำลองแบบการขุดเจาะความลาดเอียงและฐานรากของงานก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.