ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : เหมืองหิน , การระเบิด , อุโมงค์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2238
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิด และอุโมงค์ใต้ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานเปิดหน้าดิน/หิน งานระเบิดเหมืองหิน และการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดสำหรับการวิเคราะห์เสถียรภาพโครงการที่อยู่ในขั้นวางแผน ก่อนดำเนินการโดยใช้ค่าปัจจัยของความปลอดภัย (factor of safety) และกำหนดให้จุดที่สมดุลเชิงสถิตย์ศาสตร์ มีค่าปัจจัยของความปลอดภัยเท่ากับ หนึ่ง การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิด และอุโมงค์ใต้ดินแบ่งงานการวิเคราะห์ออกเป็นหลายชนิด หลายวิธีการและหลายรูปแบบ ได้แก่ การพังทลายแนวระนาบ การพังทลายรูปวงกลม (สลิป) การพังทลายรูปลิ่ม การพังทลายแบบทอปเปิล สำหรับส่วนของงานวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงมาจากการแก้ปัญหาของนักวิจัยเด่นๆ หลายท่าน และได้เขียนโปรแกรมการวิเคราะห์เป็นภาษา C และใช้ Turbo C ของบริษัท Borland เป็น compiler จุดเด่นของโปรแกรม คือผู้ใช้สามารถที่จะป้อนข้อมูลเข้า เป็นค่าตัวแปรซึ่งเป็นคุณสมบัติของมวลสารที่เป็นดิน/หิน เข้าไปในเมนูของโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณแสดงผลลัพธ์สุดท้ายเป็นค่าปัจจัยของความปลอดภัย และมีบางส่วนจะแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิกบนจอ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ผลลัพธ์ และภาพกราฟฟิกจาก laser printer หรือ dot matrix printer ได้อีกด้วย ทำให้กระบวนการประเมินผลเสถียรภาพของเหมืองเปิด และอุโมงค์ใต้ดินช่วยและสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ทำงานในภาคสนามหรือวิศวกรมีแนวทางในการตัดสินใจได้ถูกต้อง แม่นยำ และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2538). การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2538. "การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สง่า ตั้งชวาล . การประเมินเสถียรภาพของเหมืองเปิดและอุโมงค์ใต้ดิน : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.