ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย--เครื่องมือและอุปกรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สัดส่วนร่างกาย กำลัง และความแข็งแรงของประชากรที่แตกต่างกันย่อมแตกต่างกัน และการที่จะออกแบบให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานนั้นต้องให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบกำหนดขนาด และปรับระยะต่างๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่ในความเป็นจริงนั้น การให้ความสำคัญต่อการพิจารณาลักษณะสมบัติของผู้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมีน้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ออกแบบไม่ทราบถึงความสำคัญ ไม่ให้ความสนใจ หรือที่เป็นได้มากที่สุดสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยด้วย ก็คือการขาดข้อมูลทางเออร์โกโนมิก การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความแข็งแรง และกำลังของบุคคล โดยใช้ Load Cell และ Digital Display เป็นเครื่องมือหลัก 2) สร้างฐานข้อมูลลักษณะมนุษย์ในเรื่องเกี่ยวกับ สัดส่วนร่างกาย กำลังสถิตของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ สำหรับกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าทดสอบทั้งหมดเป็นชายล้วนจำนวน 100 คน อายุระหว่าง 17-25 ปี ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการวิจัยเออร์โกโนมิก ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าทดสอบทั้งหมด เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ผลการทดสอบได้ถูกวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS เพื่อวิเคราะห์หา สหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนร่างกายแต่ละส่วน สหสัมพันธ์ระหว่างกำลังสถิตของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน รวมทั้งค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละอย่างด้วย ผลจากการวิจัย ทำให้สามารถพัฒนา และสร้างเครื่องวัดความแข็งแรง และกำลังของบุคคลขึ้นมาได้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างต่ำ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างฐานข้อมูลลักษณะมนุษย์ ในเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกาย กำลังสถิตของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

บรรณานุกรม :
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . (2532). การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . 2532. "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . "การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.