ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ประยูร เชี่ยววัฒนา , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , เลอสรร ธนสุกาญจน์
คำค้น : วิทยาศาสตร์--ไทย , เทคโนโลยี--ไทย , การวางแผนการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นลิน นิลอุบล , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาชีวเคมี
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว พ.ศ. 2533-2547 ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถานภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน : กำลังคน ; โครงสร้างพื้นฐาน ; บริการข้อมูลข้อสนเทศ ; งบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนา ; การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนอุดมศึกษา : สภาพการลงทุนและแนวโน้มการลงทุนในภาคเอกชน ; ภาครัฐวิสาหกิจและโครงการระดับชาติ ; สภาพและแนวโน้มพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ผลการวิจัยที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงนโยบาย

บรรณานุกรม :
ประยูร เชี่ยววัฒนา , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , เลอสรร ธนสุกาญจน์ . (2532). พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประยูร เชี่ยววัฒนา , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , เลอสรร ธนสุกาญจน์ . 2532. "พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประยูร เชี่ยววัฒนา , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , เลอสรร ธนสุกาญจน์ . "พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ประยูร เชี่ยววัฒนา , ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ , เลอสรร ธนสุกาญจน์ . พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.