ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล
นักวิจัย : อนันต์ ศุภราวงศ์, 2522-
คำค้น : วงจรไฟฟ้า , การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ , คอนเวอร์เตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา กุลวิทิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312061 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2192
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ได้มีการใช้วิธีหาแบบจำลองโดยวิธีชักตัวอย่างข้อมูลเพื่อคำนวณหาแบบจำลองสัญญาณขนาดเล็กของวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน ที่ใช้อินเวอร์เตอร์เรโซแนนว์อนุกรมทำหน้าที่เป็นแหล่งกระแสของกิ่งควบคุมแรงดัน ในแต่ละคาบของการทำงานประกอบด้วย 4 ช่วงเวลาที่มีรูปแบบของวงจรเป็นแบบเชิงเส้นที่แตกต่างกัน ตำแหน่งเวลาชักตัวอย่างข้อมูลจะเลือกให้ตรงกับเวลาสิ้นสุดของแต่ละคาบ สมการผลต่างสืบเนื่องของวงจรเชิงเส้นที่ไม่แปรผันตามเวลาที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสถานะที่จุดสิ้นสุดคาบการสวิตช์สองคาบที่ติดต่อกันคำนวณจากผลเฉลยของสมการสถานะของแต่ละรูปลักษณ์โดยใช้ค่าสุดท้ายของช่วงเวลาก่อนหน้าเป็นค่าเริ่มต้นของช่วงเวลาถัดไป การหาแบบจำลองแบบเชิงเส้นจากแบบจำลองสำหรับสัญญาณขนาดใหญ่ ใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งของอนุกรมเทเลอร์ ทำให้ได้สมการผลต่างสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กของตัวแปรสถานะจากคาบหนึ่งไปยังอีกคาบหนึ่ง จากนั้นจึงเปลี่ยนสมการผลต่างสืบเนื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กให้เป็นสมการอนุพันธ์ของเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กของตัวแปรสถานะเพื่อใช้คำนวณหาฟังก์ชันโอนย้ายแบบต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ ผลตอบเชิงความถี่ของตัวแปรควบคุมไปสู่ตัวแปรด้านออก ผลตอบเชิงความถี่ตัวแปรด้านเข้าไปสู่ตัวแปรด้านออก อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและอิมพีแดนซ์ด้านออก โดยคำนวณสำหรับเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกัน 4 เงื่อนไข และนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองและผลการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

บรรณานุกรม :
อนันต์ ศุภราวงศ์, 2522- . (2547). การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันต์ ศุภราวงศ์, 2522- . 2547. "การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันต์ ศุภราวงศ์, 2522- . "การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อนันต์ ศุภราวงศ์, 2522- . การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.