ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ
นักวิจัย : เฉลิมพร องศ์วรโสภณ
คำค้น : 5- HT receptor , black tiger shrimp , cloning , ovary , RT-PCR , กุ้งกุลาดำ , ตัวตอบรับ 5-HT , รังไข่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480039 , http://research.trf.or.th/node/701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ซีโรโตนิน ( 5-HT ) เป็นสารสื่อประสาทซึ่งมีบทบาทสำคัญทางสรีรวิทยาหลายอย่างทั้งในสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสันหลัง ในสัตว์จำพวกครัสเตเซียน ซีโรโตนินมีบทบาทในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ จากปมประสาทส่วนสมองและส่วนอก และมีผลทำให้มีการพัฒนาการของรังไข่และเกิดการตกไข่ ซีโรโตนินสามารถออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาได้หลายอย่าง โดยการจับกับตัวตอบรับซีโรโตนินชนิดต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จัดอยู่ในกลุ่มตัวตอบรับ G-protein ในการทดลองนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อโคลน cDNA สายสมบูรณ์ที่ถอดรหัสได้ด้วยตัวตอบรับซีโรโตนินของกุ้งกุลาดำ วิธีการทดลอง : RNA ที่ถูกสกัดจากรังไข่ของกุ้งแม่พันธุ์ที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมีพัฒนาการอยู่ในระยะที่ 3 จะถูกนำมาสร้างสาย cDNA โดยใช้ Oligo ( dT ) primer และเอ็นไซม์ ImpromllTM reverse transciptase DNA สายคู่จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ degenerate primers ซึ่งออกแบบจากลำดับกรดอะมิโนที่มีความคล้ายคลึงกับตัวตอบรับซีโรโตนินชนิดที่ 1 ถูกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณ transmembrane ที่ 3 และ 7 ลำดับ cDNA ที่ได้จะถูกนำมาออกแบบ primer ที่จำเพาะต่อตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ และทำการโคลนในส่วนปลาย 3’ และ 5’ โดยใช้วิธี Rapid Amplification of cDNA Ends ผลการวิจัย : cDNA สายสมบูรณ์ ประกอบด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์จำนวน 2281-2288 ตัว ซึ่งมีความแตกต่างที่รหัสซ้ำ GGC ( 7 – 10 รหัสซ้ำ ) ในบริเวณ loop ที่ 3 ที่อยู่ภายในเซลล์ ลำดับนิวคลีโอไทด์นี้ ถอดรหัสโปรตีนตัวตอบรับ ( 5 – HTpm1 ) ได้กรดอะมิโนจำนวน 589 – 591 ตัว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในฐานข้อมูล GENBANK พบว่า ลำดับกรดอะมิโนของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำมีความคล้ายคลึงกับลำดับกรดอะมิโนของตัวตอบรับซีโรโตนินชนิดที่ 1 ของสัตว์ที่มีและไม่มีกระดูกสันหลัง วิจารณ์ผลการทดลอง : การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ พบว่าประกอบด้วยบริเวณ transmembrane 7 สาย ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของตัวตอบรับในกลุ่ม G-pritein มี loop ที่ 3 ที่อยู่ภายในเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ และมีส่วนปลายคาร์บอกซีสั้น นอกจากนี้ ยังมีกรดอะมิโนอนุรักษ์ซึ่งพบเฉพาะในตัวตอบรับซีโรโตนินที่ 1 และมีความคล้ายคลึงกับลำดับกรดอะมิโนของสัตว์ไม่มีกระดุกสันหลังต่างๆ มากถึง76% ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า ตัวตอบรับซีโรโตนินที่โคลนได้ในกุ้งกุลาดำ จัดอยู่ในกลุ่มตัวตอบรับซีโรโตนินชนิดที่ 1 ข้อเสนอแนะ : การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและการส่งสัญญาณภายในเซลล์ของการแสดงออกของโปรตีนของตัวตอบรับซีโรโตนินที่โคลนได้ในกุ้งกุลาดำ มีความสำคัญในการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงกลไกทางสรีรวิทยาของสารสื่อประสาทซีโรโตนินและตัวตอบรับซีโรโตนินของกุ้งกุลาดำในช่วงที่พัฒนาการของรังไข่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแม่พันธุ์กุ้งที่ให้ผลผลิตสูงต่อไป Serotonim ( 5 – hydroxytryptamine , 5 – HT ) is a neurotransmitter that has various physiological functions in both vertebrates and invertebrates. In crustacean , it has been proposed to stimulate the release of gonad stimulating hormone from brain and thoracic ganglia and results in an induction of ovarian maturation and spawning Serotonin modulates its various physiological functions by interacting with different 5-HT receptors which most of them are members of a G-protein coupled receptor family. Objective : In this study, we isolated the full-length cDNA sequences encoding a putative 5-Htreceptor from a black tiger prawn ( Penaeus monodon ). Methods : Total RNAs isolated from an ovary ( stage III ) of a wild broodstock prawn , was reverse transeribed by using an oligo ( dT ) primer and ImProm-IITM reverse transcriptase. The double stranded cDNAs were a mplified by using two degenerate primers corresponding to the conserved amino acid sequences in the third ( TM III )and seventh ( TM VII ) transmembrane domains of 5-HT1 receptors from invertebrates species. The 3/ and 5/ end cDNAs of this gene were amplified by 3/ and 5/ Rapid Amplification of cDNA Ends. Results : The full-length nucleotide sequences contained 2281-2288 nucleotides varying in the GGC tandem repeat ( 7-10 repeat ) in the third intracellular loop. It encoded a protein ( 5- HT1PM receptor ) of 589-591 amino acids. Deduced amino acid sequences were blasted in GENBANK database and showed high amino acid sequence identities with invertebrates and vertebrates 5-HT1 receptors. Discussion : The sequences anslysis showed that 5-HTPM1 receptor contained seven transmembrane domains, a characteristic of G-protein coupled receptors. In addition, it presented a large third intracellular loop, a short cerboxy tail and several conserved amino acids which were characteristics of 5-HT1 receptor family. Sequence comparisons revealed that this receptor shared amino acid sequence identity up to 76% to the invertebrate 5-HT receptors. It is possible that 5-HTPM1 receptor is a 5-HT1-like receptor. Suggestion : Characterization of the pharmacological binding properties and the signal transduction pathway of this cloned receptor will be essential to identify its functionality in the future.

บรรณานุกรม :
เฉลิมพร องศ์วรโสภณ . (2550). การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เฉลิมพร องศ์วรโสภณ . 2550. "การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เฉลิมพร องศ์วรโสภณ . "การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
เฉลิมพร องศ์วรโสภณ . การศึกษาคุณสมบัติของตัวตอบรับซีโรโตนินในกุ้งกุลาดำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.