ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข
นักวิจัย : สุดสรร ศิริไวทยพงศ์
คำค้น : Canine , Collection , epididymis , freezing , prostatic fluid , spermatozoa , การเก็บ , การแช่แข็ง , นำจากต่อมลูกหมาก , สุนัข , อสุจิ , อิพิดิไดมิส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480028 , http://research.trf.or.th/node/695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีการนำอสุจิที่ผ่านการเก็บรักษาโดยการแช่เย็น หรือแช่แข็งมาใช้ในการผสมเทียมสุนัขเป็นจำนวนมาก นอกจากอสุจิที่ใช้ในการรีดเก็บแล้ว อสุจิจากท่ออิพิดิไดมิสยังถูกนำมาใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม อสุจิจากท่ออิพิดิไดมิสที่ผ่านการแช่แข็งแล้ว จะมีการเคลื่อนที่ และการรอดชีวิตที่ต่ำลงอย่างมาก การจัดการกับอสุจิก่อนการแช่แข็ง โดยเฉพาะวิธีการเก็บอสุจิ อาจมีผลต่อคุณภาพอสุจิทั้งก่อน และภายหลังการแช่แข็ง ตามปกติแล้วน้ำจากต่อมลูกหมากจะเป็นตัวช่วยการเคลื่อนผ่านของอสุจิ แต่มีรายงานว่าอาจมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิที่ผ่านการแช่แข็งด้วย การศึกษานี้มุ่งหมายที่จะสำรวจคุณภาพของอสุจิจากท่ออิพิดิไดมิสจากวิธีการเก็บหลายๆ อย่าง และผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพอสุจิจากท่ออิพิดิไดมิส อสุจิจากท่ออิพิดิไดมิสถูกเก็บจากอัณฑะสุนัข 30 ตัวที่ผ่านการทำหมัน โดยสุนัขทุกตัวมีประวัติความสมบูรณ์พันธุ์ปกติ แบ่งอิพิดิไดมิสเป็น 6 กลุ่มกลุ่มที่ 1 2 และ 3 อสุจิถูกเก็บโดยการชะล้างท่อนำน้ำเชื้อด้วยเข็มชะล้าง โดยใช้สารละลาย พีบีเอส หรือ ทีซีเอ็ม 199 หรือน้ำยาละลายน้ำเชื้อ ( ทริสและไข่แดง ) ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 5 และ 6 จะใช้วิธีตัดอิพิดิไดมิสเป็นชิ้นเล็กๆในภาชนะที่มีสารละลายข้างต้น ทำการตรวจอสุจิโดยดูการเคลื่อนที่ การมีชีวิต แลละความสมบูรณ์ของผนังหุ้มอสุจิด้วยวิธีดูการบวมตัวเมื่ออยู่ในสารไฮโปรออสโมติก กลุ่มที่ 3 และ 6 จะถูกนำไปแช่แข็งต่อ และนำมาละลายเมื่อ วันที่ 7 เพื่อตรวจคุณภาพ โดยแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกตรวจทันที ส่วนที่สองนำมาใส่น้ำจากต่อมลูกหมาก ( 1 : 1 ) แล้วจึงตรวจ ผลการทดลองพบว่า กลุ่ม 2 และ 3 มีการเคลื่อนที่ดีกว่า กลุ่มที่ 1 4 5 และ 6 ( 81 ? 8 และ 83 ? 6 ต่อ 44 ? 12 , 39 ? 8 , 72 ? 8 และ 74 ? 16 % ตามลำดับ ) แต่กลุ่มที่ 1 และ 4 เท่านั้นที่มีการอดชีวิตต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ ภายหลังการแช่แข็งและละลายใยกลุ่มที่ 3 และ 6 พบเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ ( 20 ? 13 และ 20 ?8 % )และตัวรอดชีวิต ( 27 ? 16 and 24 ? 12% ) ต่ำลงมาก แต่ไม่ต่างกันในระหว่างกลุ่ม เมื่อเติมน้ำจากต่อมลูกหมากลงไป การเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ( 27 ? 9 และ 23 ? 12% ในกลุ่ม 3 และ 6 ตามลำดับ ) อย่างมีนัยสำคัญ แต่จำนวนตัวอสุจิมีชีวิตไม่แตกต่าง ส่วนความสมบูรณ์ของผนังหุ้มอสุจิจะลดลงอย่างมาก สรุปได้วาวิธีการเก็บอสุจิจากอิพิดิไดมิสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจิ การเคลื่อนที่ การรอดชีวิต และความสมบูรณ์ของผนังหุ้มอสุจิลดลงอย่างมากภายหลังการแช่แข็ง น้ำจากต่อมลูกหมากช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ในระยะต้น แต่มีผลเสียต่อคุณภาพอสุจิเมื่อเติมลงไปในระยะเวลาหนึ่ง The number of preserve sperm used in canine artificial insemination has increased dramatically. Recently, not only spermatozoa from ejaculate but also sperm cells from epididymis are important for gamete preservation. Cryopreservation of canine epididymal sperm resulted in a significant reduction of the sperm motility and viability. Prior to the freezing process, technique for sperm collection may influence quality of the sperm and then affects the frozen – thawed sperm characteristic. Moreover , prostatic fluid that naturally supports sperm transportation may affect the post – thawed sperm motility. This study aimed to investigate the quality of epididymal sperm collected by various methods before and after crypreservation and the effect pr prostatic fluid on the epididymal sperm characters. Cauda epididymides were obtained from 30 dogs of various breeds aged from 1.2-6 years following castration. The epididymides were randomly divided into 6 groups for sperm collection. In group 1 , 2 or 3 fine needle was inserted through proximalvas deferens to flush 1 ml of PBS, TCM199 or Egg yolk Tris extender ( YET ), respectively and let the fluid with sperm cells drop into a petri dish. Sperm from group 4 , 5 or 6 was collected by repeated dicing of the epididymides in petri dishes contained 1 ml of PBS. TCM199 or YET , respectively. Motility of sperm was subjectively assessed while sperm viability was examined using Nigrosin-Eosin stain and Hypo-osmotic swelling test was used to investigate the plasma membrane integrity. The samples from groups 3 and 6 were further diluted with YET with 7% glycerol, then processed for freezing and stored for 7 days. The frozen sperm samples were then thawed and devided into 2 aliquots , one aliquot was directly assessed for motility and viability while the other aliquot was added with prostatic fluid ( 1: 1 ) before assessing of sperm characteristics. The sperm from groups 2 and 3 showed significantly higher motility than that from group 1 , 4 , 5 and 6 ( means ? SD : 81 ? 8 and 83 ? 6 versus 44 ? 12 , 39 ? 8 , 72 ? 8 and 74 ? 16% , respectively ). However, the sperm viability from only groups 1 and 4 were significantly lower than that from groups 2 , 3 , 5 and 6 ( 45 ? 10 and 44 ? 8 versus 84 ? 7 , 81 ? 12 , 82 ? 11 and 79 ? 9 % , respectively ). Sperm samples from groups 3 and 6 showed significantly declined in motility ( 20 ? 13 and 20 ? 8% ) and viability ( 27 ? 16 and 24 ? 12% ) afetr freezing and thawing than those before the cryopreservation but no difference between groups. Prostatic fluid significantly enhanced sperm motility to 27 ? 9 and 23 ? 12% ( group 3 and 6 ) but had no effect no sperm viability while plasma membrane was found significantly deteriorated. The study concludes that method of sperm collection affects epididymal sperw motility. Freezing and thawing results in lower semen quality. Prostatic fluid flavour post-thawed sperm motility in a short period but has as adversely effect on post-thawed sperm characteristics in an extended duration.

บรรณานุกรม :
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ . (2548). การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ . 2548. "การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ . "การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ . การเก็บและรักษาน้ำเชื้ออสุจิจากอิพิดิไดมิสและผลของน้ำจากต่อมลูกหมากต่อคุณภาพของอสุจิจากอิพิดิไดมิสในสุนัข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.