ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อารีรัตน์ ลออปักษา , วิมลมาศ ลิปิพันธ์ , พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร , กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย
คำค้น : ยาปฏิชีวนะ--การวิเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเข้มข้นของ semicarbazide hydrochloride ต่ำสุดที่มีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ Sarcina lutea ATCC 9341, Staphylococcus aureus ATCC 6538P และ Bacillus subtilis ATCC 6633 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะมีค่าเท่ากับ 6.0, 10.0 และ 4.0 มก/มล. ตามลำดับ ดังนั้นเพื่อป้องกันผลรบกวนในการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะต้องใช้ความเข้มข้นของ semicarbazide hydrochloride ต่ำกว่าค่านี้ streptomycin ในความเข้มข้น 100 ไมโครกรัม/มล. จะถูกยับยั้งฤทธิ์การฆ่าเชื้อทดสอบ B. subtilis ได้โดยใช้ semicarbazide hydrochloride ในความเข้มข้นต่ำสุด 1.5 มก./มล. ปริมาตรเท่ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 180 นาที และความเข้มข้นขนาด 2.0 มก./มล. สามารถยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบโดย streptomycin ได้ในเวลาต่ำสุด 30 นาที เมื่อทดลองบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นต่ำสุดของ semicarbazide hydrochloride ที่มีผลการต่อการยับยั้งการฆ่าเชื้อโดย streptomycin ได้ทุกระยะเวลาที่ทำการทดลอง เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 4.0 และ 6.0 มก./มล. ตามลำดับ จากการทดลองนี้แสดงว่าการบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะใช้ปริมาณของ semicarbazide hydrochloride ต่ำกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ semicarbazide hydrochloride ที่จะไปยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบโดย streptomycin มีค่าเป็น 2.0 มก./มล. บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสในเวลา 30 นาที สำหรับผลของ semicarbazide hydrochloride ต่อยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycoside อื่น พบว่า ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.0 มก./มล. ทั้งที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียสไม่มีผลต่อการยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบ B. subtilis โดย dihydrostreptomycin แต่ความเข้มข้นตั้งแต่ 1.0 ถึง 1.5 มก./มล. ขึ้นไปมีผลต่อการยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบ S.aureus โดย kanamycin ส่วนยาปฏิชีวนะกลุ่ม penicillin พบว่า ความเข้มข้นของ semicarbazide hydrochloride ตั้งแต่ 0.5 ถึง 10.0 มก./มล. ที่อุณหภูม 30 องศาเซลเซียส และ 37 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อการยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบ S. aureus โดย penicillin G ยา rifampin ในกลุ่ม rifamycin จะคล้ายคลึงกับยาปฏิชีวนะในกลุ่ม aminoglycoside ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5 ถึง 2.0 มก./มล. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.5 มก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจะไม่มีผลต่อการยับยั้งการฆ่าเชื้อทดสอบ S. lutea โดย rifampin เวลาที่ใช้บ่มทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ควรบ่มเกิน 120 นาที การวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะเหล่านี้ที่ผสม streptomycin จึงต้องพิจารณาถึงความเข้มข้นของ semicarbazide hydrochloride ที่ใช้ในการยับยั้งฤทธิการฆ่าเชื้อทดสอบโดย streptomycin รวมถึงอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกับยาปฏิชีวนะตัวที่ต้องการวิเคราะห์ จากการทดลองวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ penicillin จากยาปฏิชีวนะรวม penicillin กับ streptomycin พบว่า การใช้ semicarbazide hydrochloride ในการวิเคราะห์จะได้ค่าความแรงของ penicillin G เฉลี่ย (% labeled amount) เท่ากับ 112.56 +- 6.86 % ใกล้เคียงกับการใช้จุลินทรีย์ที่ไวจำเพาะมีค่า 112.02 +- 4.99 % และในการศึกษาระดับยา rifampin ในซีรั่ม และน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยวัณโรคของเยื่อหุ้มสมองจำนวน 5 รายที่ได้รับยารวมร่วมกับ streptomycin และยาอื่นโดยการใช้ semicarbazide hydrochloride ทำให้ทราบความเข้มข้นของยาเฉลี่ยต่อผลการรักษาโรคโดยเปรียบเทียบกับ MIC ต่อเชื้อ mycobacterium tuberculosis (0.1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ของน้ำไขสันหลัง) มีค่า 0.10-0.57 ไมโครกรัม/มล. และทำให้ทราบความเข้มข้นของ rifampin ในน้ำไขสันหลังเฉลี่ยในสัปดาห์เป็น 4.52% ของยาในซีรั่ม จากการทดลองวิเคราะห์เหล่านี้นับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพ การรักษาโรค และการวิจัยต่อไป

บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ ลออปักษา , วิมลมาศ ลิปิพันธ์ , พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร , กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย . (2530). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีรัตน์ ลออปักษา , วิมลมาศ ลิปิพันธ์ , พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร , กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย . 2530. "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีรัตน์ ลออปักษา , วิมลมาศ ลิปิพันธ์ , พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร , กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย . "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
อารีรัตน์ ลออปักษา , วิมลมาศ ลิปิพันธ์ , พิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร , กิ่งฟ้า ทรัพย์มนชัย . การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ semicarbazide ในการวิเคราะห์หาปริมาณยาปฏิชีวนะที่ผสมกับ streptomycin โดยวิธีทางจุลชีววิทยา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.