ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สุวรรณา เหลืองชลธาร
คำค้น : วิตามิน ซี , ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความคงตัวของยาฉีดวิตะมิน ซี ในสูตรตำรับยาต่าง ๆ ที่มีกระสายยา polyhydric alcohol ได้แก่ ยolyethylene glycol 400, propylene glycol, sorbitol, ethanol และน้ำ พบว่า อิทธิพลของกระสายยาเหล่านี้มีผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P > 0.05) แต่ polyethylene glycol 400 มีแนวโน้มที่จะช่วยให้วิตะมิน ซี มีความคงตัวดีขึ้น การศึกษาความคงตัวของยาฉีดวิตะมิน ซี ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 4 ตำรับ พบว่า วิตะมิน ซี ในทุกตำรับมีการสลายตัวเสมือนปฏิกิริยาอันดับศูนย์ logarithm ของค่าคงที่อัตราเร็วการสลายตัวที่ 40, 50, 60, 70 องศาเซลเซียส ต่อส่วนกลับอุณหภูมิองศาเคลวินของยาทุกตำรับ พบว่าได้เป็นเส้นตรงตามความสัมพันธ์ของ Arrhenius มีค่าความร้อนแห่งการกระตุ้นอยู่ในช่วง 23-24 กิโลแคลอรีต่อโมล ค่าคงที่อัตราเร็วการสลายตัวที่คาดการณ์ได้จากเส้นกร๊าฟ Arrhenius และค่าคงที่อัตราเร็วการสลายตัวที่ได้จากสภาพจริงที่อุณหภูมิห้อง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P > 0.05) ค่าเฉลี่ยอายุการใช้ยา (t 110-90 % LA.) ของยาทุกตำรับที่อุณหภูมิห้อง มีค่า 2.95 +- 0.64 ปี และ 4.79 +- 1.84 ปี คำนวณจากค่าคงที่อัตราเร็วการสลายตัวจากการคาดการณ์ และตามสภาพจริง ตามลำดับ อายุการใช้ที่คาดการณ์นี้เป็นที่ยอมรับได้ เพราะมีช่วงเวลาที่ยาจะปลอดภัยในการใช้มากกว่า ดังนั้นการใช้วิธีเร่งรัดการสลายตัวจึงมีประโยชน์ที่สามารถคาดการณ์อายุการใช้ยาของยาฉีดวิตะมิน ซี ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

บรรณานุกรม :
สุวรรณา เหลืองชลธาร . (2525). การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เหลืองชลธาร . 2525. "การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เหลืองชลธาร . "การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
สุวรรณา เหลืองชลธาร . การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.