ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : สุชาดา รัชชุกูล , ชมพูนุช โสภาจารีย์
คำค้น : ความวิตกกังวล , ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ , บิดามารดา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตั้งครรภ์นับว่าเป็นภาวะวิกฤตที่สำคัญอย่างหนึ่งของครอบครัว เนื่องจากการตั้งครรภ์เป็นภาวะเครียดเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมในตัวผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าความวิตกกังวลนี้เพิ่มสูงขึ้นในการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง หากแต่งานวิจัยส่วนมากศึกษาในการตั้งครรภ์ปกติ ศึกษาเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเน้นที่การวัดความวิตกกังวลในเชิงปริมาณ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับความวิตกกังวลในเชิงคุณภาพยังคงจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงและการศึกษาความวิตกกังวลในผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อยังมีน้อย การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกโดยมุ่งศึกษาการรับรู้ ความรู้สึก การให้ความหมายต่อสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งในการศึกษานี้หมายถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงเรื่องที่วิตกกังวล ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลและการเผชิญกับความวิตกกังวลโดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูล 20 รายประกอบด้วยผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อ 10 ราย และผู้ที่กำลังจะเป็นแม่ 10 ราย มีอายุระหว่าง 20-45 ปี เป็นครอบครัวเดี่ยว ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกและได้รับการวินิจฉัยว่าการตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงสูงจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือตกเลือดก่อนคลอด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อและแม่ให้ความหมายของภาวะเสี่ยงว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ทำให้การตั้งครรภ์ของตนเองแตกต่างจากการตั้งครรภ์ปกติทั่วไปและเป็นอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ความวิตกกังวลที่พบชี้ให้เห็น 3 ประเด็นหลักคือวิตกกังวลต่อสุขภาพของมารดา ของทารกและค่าใช้จ่ายในการรักษา นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการเผชิญกับความวิตกกังวลของทั้งผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อและแม่ ความรู้ที่ได้จากกงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนการให้พยาบาลและคำแนะนำแก่ผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อและแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจัยครั้งต่อไป

บรรณานุกรม :
สุชาดา รัชชุกูล , ชมพูนุช โสภาจารีย์ . (2544). ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา รัชชุกูล , ชมพูนุช โสภาจารีย์ . 2544. "ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา รัชชุกูล , ชมพูนุช โสภาจารีย์ . "ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุชาดา รัชชุกูล , ชมพูนุช โสภาจารีย์ . ความวิตกกังวลของผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์แรกที่มีภาวะเสี่ยงสูง : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.