ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย
นักวิจัย : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
คำค้น : การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย นี้เป็นงานวิจัยเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีการศึกษาในสาขาการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ในสาขาการประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย 2. เพื่อทราบถึงวิวัฒนาการขององค์ความรู้และจำนวนองค์ความรู้ในช่วงเวลาต่าง ๆ และตามทฤษฎีทางการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นประมาณ พ.ศ. 2500-2543 (ปัจจุบัน)3. เพื่อรวบรวมรายชื่อขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ที่เป็นเอกสารประเภทต่าง ๆ ทั้งหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความ ไว้ด้วยกัน ผลจากวิจัย พบว่า 1. มีจำนวนองค์ความรู้ที่เป็นเอกสารประเภทต่าง ๆ ทั้งหมด 475 เรื่อง 2. หัวเรื่องที่มีองค์ความรู้มากที่สุด คือ หลักและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์กับองค์กร ตามลำดับ 3. ประเภทของสิ่งพิมพ์ที่มากที่สุดคือ บทความ วิทยานิพนธ์ และหนังสือ ตามลำดับ 4. วิเคราะห์ตามทฤษฎีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์แล้ว องค์ประกอบที่มีความรู้มากที่สุด คือ องค์การ ตามด้วย สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ตามทฤษฎีขบวนการประชาสัมพันธ์แล้ว ขั้นตอนการแสวงหาข้อมูล และการสื่อสาร มีจำนวนองค์ความรู้มากเป็นอันดับแรก ๆ สรุปแล้ว องค์ความรู้ทางการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่ให้ความรู้กว้าง ๆ แต่องค์ความรู้ที่ลึกและเฉพาะด้านที่เป็นหัวใจสำคัญของทฤษฎีและงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การวางแผน ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหายและการประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์ นั้นมีจำนวนองค์ความรู้ค่อนข้างน้อย

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . (2544). วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . 2544. "วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . "วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . วิวัฒนาการและสถานภาพขององค์ความรู้สาขาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.