ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย
นักวิจัย : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
คำค้น : การประชาสัมพันธ์--ไทย , การประชาสัมพันธ์--นโยบายของรัฐ--ไทย , แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิวัฒนาการของประชาสัมพันธ์ : ยุค 1 ยุคเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ไทย ; ยุค 2 ยุคเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ (พ.ศ. 2476-2499) ; ยุค 3 ยุคที่การประชาสัมพันธ์เติบโต และเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ (พ.ศ. 2500-2525) ; ยุค 4 ยุคทองของการประชาสัมพันธ์ และการผสมผสานกับงานลักษณะอื่นๆ (พ.ศ. 2526-2543) -- แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ -- พัฒนาการด้านการศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย -- แผนแม่บทการพัฒนางานประชาสัมพันธ์จังหวัดกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2542-2544

งานวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเป็นการวิจัยจากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ที่เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง พ.ศ. 2543 ผลของการวิจัย ได้แบ่งวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุค 1 ยุคเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ไทยช่วงต่าง ๆ (ยุคพ่อขุนรามคำแหง พ.ศ. 1826-พ.ศ.2475) ยุค 2 ยุคเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ (พ.ศ. 2476-2499) ยุค 3 ยุคที่การปกครองสัมพันธ์เติบโตและเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ (พ.ศ. 2500-2525) ยุค 4 ยุคทองของการประชาสัมพันธ์เติบโตและเริ่มต้นการประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ (พ.ศ. 2526-2543) นอกจากนั้นยังได้ศึกษาพัฒนาการด้านการศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . (2543). วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . 2543. "วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . "วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.