ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน
นักวิจัย : ก้องนภา สุวิชากร, 2522-
คำค้น : กรดโฟลิก , โรคอ้วน , ภาวะขาดกรดโฟลิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรอนงค์ กังสดาลอำไพ , วรางคนา วารีสน้อยเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741752873 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ภาวะน้ำหนักเกิน เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังมากมาย โดยทั่วไปมีสาเหตุจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะขาดโฟเลตและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปริมาณโฟเลตในซีรัมและในเม็ดเลือดแดงเพื่อประเมินภาวะโฟเลตในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 48 คน และน้ำหนักปกติจำนวน 31 คน ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาโดยใช้เชื้อ Lactobacillus casei, ATCC. No.7469 และประเมินพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้แบบสอบถามอาหารที่บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมงและแบบสอบถามความถี่อาหารบริโภคกึ่งปริมาณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตสูงกับภาวะโฟเลต ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 31.2 ของผู้มีน้ำหนักเกิน มีระดับโฟเลตในเม็ดเลือดแดงต่ำกว่ามาตรฐาน ปริมาณโฟเลตในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ยของอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินแตกต่างจากปริมาณโฟเลตในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ยของอาสาสมัครที่มีน้ำหนักปกติอย่างมีนัยสำคัญ (109.60+-27.23 และ 186.40+-70.03 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ, p<0.05) ปริมาณโฟเลตที่ทั้งสองกลุ่มได้รับจากอาหารซึ่งคำนวณจากแบบสอบถามทั้งสองชนิดมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับปริมาณโฟเลตในเม็ดเลือดแดง (p [มากกว่าหรือเท่ากับ] 0.001) และพบว่ากลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินได้รับโฟเลตจากอาหารประเภทถั่วและงาต่ำกว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักปกติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาวะโฟเลตต่ำได้ ดังนั้นในผู้ที่มีน้ำหนักเกินควรได้รับคำแนะนำให้มีการบริโภคแหล่งอาหารที่มีโฟเลตสูงเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันภาวะขาดโฟเลตซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

บรรณานุกรม :
ก้องนภา สุวิชากร, 2522- . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องนภา สุวิชากร, 2522- . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ก้องนภา สุวิชากร, 2522- . "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ก้องนภา สุวิชากร, 2522- . ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีโฟเลตกับภาวะโฟเลตในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.