ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุธารส ปริญญาปุณโณ
คำค้น : กรดโฟลิก , ทุพโภชนาการในเด็ก , เด็ก--โภชนาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุญาณี พงษ์ธนานิกร , สุนทรี รัตนชูเอก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761147 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปัจจุบันภาวะทุพโภชนาการในวัยเด็กยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยพบว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการต่ำร้อยละ 10 ปีภาวะโภชนาการเกินร้อยละ 13 และมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา ปัญหาภาวะโภชนาการส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคไม่เหมาะสม พบว่าเด็กวัยเรียนมีการบริโภคแป้ง น้ำตาล และไขมัน ปริมาณสูง บริโภคผัก ผลไม้ปริมาณต่ำ อาจทำให้ขาดวิตามินบางชนิดรวมทั้งโฟเลต ซึ่งสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย และมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้วิเคราะห์ปริมาณโฟเลตที่ได้รับจาการบริโภคโดยใช้บันทึกความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ และบันทึกการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และวิเคราะห์ภาวะโฟเลตในเลือดด้วยวิธีจุลชีววิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อายุ 13-15 ปี เป็นผู้มีภาวะโภชนาการเกิน 51 คน โภชนาการปกติ 71 คน และโภชนาการต่ำ 10 คน พบว่าปริมาณโฟเลตที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ระดับโฟเลตในซีรัม และในเม็ดเลือดแดงของนักเรียนทั้งสามกลุ่มภาวะโภชนาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีระดับโฟเลตในซีรัม และในเม็ดเลือดแดง เฉลี่ย 3.50-2.12 และ 161.97+-41.01 นาโนกรัม/ มิลลิลิตร ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45 มีโฟเลตในซีรัมอยู่ในระดับขาด และร้อยละ 25 มีโฟเลตในเม็ดเลือดแดงอยู่ในระดับขาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ได้รับโฟเลตจากอาหารในระดับต่ำ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดโฟเลต ซึ่งจะส่งผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังตามมา จึงควรส่งเสริมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเฝ้าระวังภาวะโฟเลตให้กับเด็กวัยเรียน

บรรณานุกรม :
สุธารส ปริญญาปุณโณ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟแลต กับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.