ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
นักวิจัย : วรางค์รัตน์ จันทสาโร
คำค้น : Air conditioning , Computational Fluid Dynamics , Non-linear turbulence model , การปรับอากาศ , พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ , แบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนไม่เชิงเส้น
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480010 , http://research.trf.or.th/node/683
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันระบบปรับอากาศมีบทบาทสำคัญกับผู้คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุณหภูมิ ภายในโลกสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่อาคารต่างๆ ต้องมีการติดตั้งระบบปรับอากาศภายใน ตัวอาคาร เพื่อให้ผู้คนที่อยู่ภายในอาคารรู้สึกสบายในการประกอบภารกิจ ซึ่งระบบปรับอากาศที่ ดีนอกจากมีความสามารถในการทำความเย็นตามที่ต้องการแล้ว ยังต้องสามารถการกระจาย ของความเย็นให้ได้อย่างทั่วถึงด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาการกระจายการไหล ของอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัย ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ซึ่งได้ปรับปรุงจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว โดยมีการเพิ่มเติมสมการพลังงาน เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ความรู้สึกเย็นสบายภายในพื้นที่ปรับอากาศ โดยใช้ค่าอัตราเปอร์เซนต์ความไม่พอใจ เป็นตัวแปรในวิเคราะห์ ซึ่งสัมพันธ์กับความเร็ว อุณหภูมิ และ ความเข้มข้นของความปั่นป่วน ซึ่งในการศึกษาได้ทำการวิเคราะห์หาแบบจำลองที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน โดยแบบจำลองที่นำมาใช้วิเคราะห์ คือ แบบจำลองการไหลแบบปั่นป่วนแบบเชิงเส้นเรย์โนลด์ นัมเบอร์ต่ำ k-? และ q-? และแบบไม่เชิงเส้น q-? ซึ่งพบว่า แบบจำลองแบบไม่เชิงเส้น q-? ให้ ค่าผลเฉลยที่ใกล้เคียงกับข้อมูลจากการทดลองมากที่สุด และได้ทำการวิเคราะห์การกระจายของ อากาศในพื้นที่ปรับอากาศที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันและมีการติดตั้งตำแหน่งของช่อง ลมที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่าการกระจายความเย็นภายในอาคารให้มีความเหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่ กับปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ลักษณะของการใช้งานของแต่ละตำแหน่งพื้นที่ภายในอาคาร และกิจ กรรมภายในอาคาร อีกทั้งตำแหน่งของช่องลมจ่ายกับช่องลมกลับ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อ การประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานในการทำความเย็นในระบบปรับอากาศ The air conditioning system is important nowadays because the world temperature is increasing every year. Almost every building is air-conditioned to help people feel comfortable. The good air conditioning should not only make the required cooling load but also have good thermal comfort distribution. The current work aims to study the airflow distribution in an occupied zone in order to improve the efficiency of the air conditioning system. In the present work, the existing computational fluid dynamics software is developed for the thermal comfort analysis in an air-conditioning area by adding an energy equation. The variable called percentage dissatisfied is used for the analysis. This variable depends on velocities, temperature and turbulence intensity. Furthermore, different turbulence models have been studied to find the most suitable one for the air distribution study. The low-Reynolds number linear k-? and q-?, and non-linear q-? models are used as turbulence closure. It is found that the prediction using the non- linear q-? model is the closest to the experimental data. The model is used to analyze the air distribution in air conditioning areas that have different work types and different positions of diffuser. It is found that the suitable air distribution depends on the work type of each position in the considered area, the activity type in the area and the position of a diffuser and a return grille. The mentioned factors have effect on cost and energy saving.

บรรณานุกรม :
วรางค์รัตน์ จันทสาโร . (2545). การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรางค์รัตน์ จันทสาโร . 2545. "การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรางค์รัตน์ จันทสาโร . "การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
วรางค์รัตน์ จันทสาโร . การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบ 3 มิติในพื้นที่ปรับอากาศโดยใช้แบบจำลองการไหลปั่นป่วนแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.