ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด
นักวิจัย : ธีระ รักความสุข
คำค้น : cow , histopathology , liver , triacylglycerol , จุลพยาธิวิทยา , ตับ , โคนม , ไตรเอซิลกลีเซอรอล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480003 , http://research.trf.or.th/node/678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาปัญหาการสะสมของไขมันในตับ (fatty liver) ของโคนมในฟาร์มโคนมแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย โดยการวัดความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอลในเนื้อเยื่อตับและศึกษาการ เปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อตับ คัดเลือกโคนมในระยะแห้งนมจำนวน 20 ตัว เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับในสัปดาห์ที่ 2 ก่อนถึงวันกำหนดคลอด และในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 หลังคลอด จากผลการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 2 ก่อนถึงกำหนดคลอด ความเข้มข้นของไตรเอซิลก ลีเซอรอลเฉลี่ยในตับของโคทั้งหมดคือ 24.3 ? 1.0 มิลลิกรัม/กรัม ของตับ ภายหลังคลอด สามารถแบ่งโคออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอลที่ตรวจวัดได้จาก ตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ คือ กลุ่มที่มีการสะสมของไขมันในตับระดับต่ำมีโคจำนวน 6 ตัว กลุ่มที่มี การสะสมของไขมันระดับปานกลางมีโคจำนวน 8 ตัว และ กลุ่มที่มีการสะสมของไขมันในตับใน ระดับสูงมีโคจำนวน 6 ตัว จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโคนมหลังคลอดจำนวน 70% มี ภาวะขาดสมดุลของพลังงาน โดยตรวจพบโคที่มีความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอลในตับสูง กว่า 50 มิลลิกรัม/กรัม ของตับ จำนวน 14 ตัว การศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนม แสดงให้เห็นว่าโคที่มีปัญหาการสะสมของไขมันในระดับปานกลางและระดับสูงมีเซลล์ตับจำนวน มากที่มี fat vacuole อยู่ภายในเซลล์ ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยในโคนมแต่ละกลุ่ม คือ 29 ? 6, 31 ? 5 และ 34 ? 7 กิโลกรัมต่อวันสำหรับโคกลุ่มที่มีการสะสมของไขมันระดับต่ำ ระดับปานกลาง และ ระดับสูงตามลำดับ โดยที่พบว่าโคในกลุ่มที่มีการสะสมของไขมันระดับสูงมีแนวโน้มที่จะผลิตน้ำ นมปริมาณที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่าโคนมในกลุ่มนี้อาจมีภาวะพลังงานขาดสมดุลที่รุนแรงกว่า จึงทำให้มีการสะสมของไขมันในตับที่ระดับที่รุนแรงกว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา สอดคล้องกับการตรวจวัดความเข้มข้นของไตรเอซิลกลีเซอรอลในตับ ซึ่ง fat vacuole ที่เกิดขึ้น ในเซลล์ตับอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของตับ ซึ่งยังคงต้องทำการศึกษาต่อไป กล่าวโดย สรุป การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานครั้งแรกถึงปัญหาการสะสมไขมันในตับโคนมในประเทศ ไทย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่ปัญหาดังกล่าวจะสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหลัง คลอดอื่นๆ เช่น ปัญหาผสมไม่ติด ปัญหาระบบเมตาโบลิซึม ฯลฯ ที่พบในโคนมที่เลี้ยงใน ประเทศไทย We investigated fatty liver problem in dairy cows raised in a commercial dairy herd in Thailand by determination of triacylglycerol concentrations and histological changes of the liver. Twenty Holstein-Friesian dry cows were randomly selected. Liver samples were collected at -2, 1, 2, 3, and 4 wk from parturition. At -2 wk, mean liver triacylglycerol concentration was 24.3 ? 1.0 mg/g of liver. After parturition, we arbitrarily divided cows into three groups according to their liver triacylglycerol concentrations; 6 cows in mild fatty liver group, 8 cows in moderate fatty liver group, and 6 cows in severe fatty liver group. Our results showed that 70% of dairy cows in this herd suffered from negative energy balance after parturition. Histology revealed that livers of cows in moderate to severe fatty liver groups had a considerable number of hepatocytes with fat vacuole. Average milk production during the first 30 d postpartum was 28 ? 6, 31 ? 5, and 34 ? 7 kg/d for mild, moderate, and severe fatty liver groups, respectively; and the milk production in severe fatty liver group tended to be higher than the milk production in mild or moderate fatty liver cows, indicating that cows with higher milk yield tended to enter deeper negative energy balance postpartum, leading to accumulate greater amount of triacylglycerols in their livers. In conclusion, we reported the first evidence of fatty liver problem in high producing dairy cows in Thailand, and it is very likely that postparturient problems founded Thai dairy herd could related to negative energy balance and fatty liver. However, further research is required before this assumption could be made.

บรรณานุกรม :
ธีระ รักความสุข . (2545). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . 2545. "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ธีระ รักความสุข . การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของตับในโคนมระยะหลังคลอด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.