ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้
นักวิจัย : สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
คำค้น : enteric , hydrolysis , polymer , shellac , พอลิเมอร์ , เชลแล็ก , เอนเทริก , ไฮโดรไลสิส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380061 , http://research.trf.or.th/node/672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการปรับปรุงเชลแล็กจากแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ใน ประเทศไทยและนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบสำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ กระบวนการปรับปรุง ทำด้วยการ partial hydrolysis เชลแล็กโดยใช้ 2 %w/w NaOH เป็นเวลาต่างกัน เชลแล็กที่ผ่าน ขบวนการ hydrolysis นี้จะถูกนำมาประเมินคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และคุณสมบัติของฟิล์มโดย เทียบกับเชลแล็กก่อนการ hydrolysis นอกจากนี้แล้วยังทำการเคลือบยาเม็ดด้วยเชลแล็กดัง กล่าวและประเมินผลคุณสมบัติของยาเม็ดเคลือบที่ได้ ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกนำมาทดสอบความ คงตัวเปรียบเทียบต่อไป จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเชลแล็กที่ผ่านขบวนการ hydrolysis มีค่า acid value เพิ่มขึ้นและ ester value น้อยลงเมื่อเพิ่มเวลาในการ hydrolysis โดยอัตราการ hydrolysis ในช่วงแรกจะมีค่ามากกว่าและน่าจะเกิดขึ้นในส่วนอสัณฐานของพอลิ เมอร์ที่มีลักษณะไม่แน่น ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จาก powder X-ray diffractometry ค่าการ ละลายของเชลแล็กในบัฟเฟอร์ที่ pH ต่างๆมีค่ามากขึ้นและสอดคล้องกับ acid value ที่เพิ่มมาก ขึ้น ฟิล์มที่เตรียมจากเชลแล็กที่ผ่านขบวนการ hydrolysis จะอ่อนตัวและมีความยืดหยุ่นมาก ขึ้นซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่น้อยลง การซึมผ่านของไอน้ำผ่านฟิล์ม มีค่าลดลงมากเมื่อผ่านขบวนการ hydrolysis เป็นเวลา 15 นาทีและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลัง จากนั้น การซึมผ่านไอน้ำที่น้อยลงน่าจะเกิดจากการซึมผ่านบริเวณส่วนที่เป็นผลึกของพอลิ เมอร์ที่หนาแน่นมากกว่า ยาเม็ดเคลือบด้วยเชลแล็กที่ผ่านขบวนการ hydrolysis มีการซึมผ่าน ของกรดเข้าไปได้มากกว่าเชลแล็กที่ไม่ผ่านขบวนการ hydrolysis ยาเม็ดที่เคลือบด้วยเชลแล็ก ที่ผ่านขบวนการ hydrolysis เป็นเวลา 30 นาทีไม่ผ่านการทดสอบการแตกตัวในsimulated gastric fluid แต่อย่างไรก็ตามยาเม็ดเคลือบด้วยเชลแล็กที่ผ่านขบวนการ hydrolysis เป็นเวลา 8 หรือ 15 นาที ผ่านการทดสอบการแตกตัวใน simulated gastric fluid และใช้เวลาในการแตก ตัวสั้นลงอย่างชัดเจนใน simulated intestinal fluid และปลดปล่อยยาได้มากกว่าในบัฟเฟอร์ pH 6.8 เชลแล็กที่ผ่านขบวนการ hydrolysis มีความคงตัวที่น้อยกว่าแต่สามารถเพิ่มความคงตัวได้ โดยเตรียมในรูปเกลือ กลไกการสลายตัวของเชลแล็กควรเกี่ยวข้องกับ esterification การทำให้ เชลแล็กอยู่ในรูปเกลือเป็นการเปลี่ยน carboxyl group ให้เป็น carboxylate ที่ยากที่จะเกิด ester กับ hydroxyl group The purpose of this study was to modify shellac from sources available in Thailand and applied it as a coating material for targeting drug to intestine. The shellac was modified by partial hydrolysis with 2 % w/w NaOH for different times. The hydrolyzed shellac was then evaluated for physicochemical properties and film properties as compared with native shellac. The tablets coated with native and hydrolyzed shellac were also evaluated. The accelerated stability test was performed for all samples. The result demonstrated that acid value was increased whereas ester value was decreased as prolongation of hydrolysis time. The higher hydrolysis rate was observed at the initial period and was expected to occur in the loose, amorphous region of polymer as supported by the result from powder X-ray diffractometry. The solubility of hydrolyzed shellac in buffer at different pH was increased and correlated well with the increase of acid value. The film prepared from hydrolyzed shellac showed softer and more flexibility as compared with that prepared from native shellac. The change of flexibility might relate with the lower MW of shellac that caused by hydrolysis of polyester chain. The water vapor permeability of shellac film was rapidly decreased after 15-min hydrolysis and slightly changed after then. The lower water vapor permeability was expected to occur in the dense, crystalline region of polymer. The higher acid permeability of tablet coated with hydrolyzed shellac was observed as compared with native shellac. The tablet coated with 30-min hydrolyzed shellac failed to pass disintegration test in simulated gastric fluid. However, the tablet coated with 8 or 15-min hydrolyzed shellac passed gastric tolerance test, and revealed shorter disintegration time in simulated intestinal fluid and higher dissolution in buffer pH 6.8. The hydrolyzed shellac possessed lower stability but it could be stabilized by preparing in salt form. The degradation mechanism was related with the esterification. The salt formation changed the carboxyl group to carboxylate that hardly formed ester with hydroxyl group.

บรรณานุกรม :
สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . (2547). การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . 2547. "การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . "การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ . การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.