ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ปฐมา อักษรจรุง
คำค้น : achievement , Base knowledge , curriculum , language input
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380059 , http://research.trf.or.th/node/670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องสภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือโท ในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purpose) หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purpose) การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดย ศึกษาเจาะลึกถึงการเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับนี้ของกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ด้วยการสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติและการสัมภาษณ์ เจาะลึก พบว่าผู้เรียนมีความมุ่นมั่นเอาจริงเอาจังต่อการเรียน และมีความวิตกกังวลมากแต่ได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี พื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับต่ำมาก ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนในหลักสูตร การวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการศึกษาในแนวกว้างต่อจากการศึกษาระยะที่ 1 เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการเรียน ซึ่งใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่ 1 ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาข้อมูลโดยตั้งสมมุติฐาน 4 ข้อ คือ (1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ต่ำ (2) นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ต่ำเนื่องจากมีความวิตกกังวลสูง (3) นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ ต่ำเพราะมีทัศนคติในทางลบต่อต่อการเรียนภาษาอังกฤษและ (4) นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์ต่ำเนื่องจากมีพื้นฐานเดิมความรู้ต่ำมาก ข้อมูลจากแบบสอบ ถามยอมรับสมมุติฐาน 1 และ 4 และปฏิเสธสมมุติฐาน 2 และ 3 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ งานวิจัยในระยะที่ 2 พบข้อเท็จจริงสอดคล้องกับการวิจัยระยะแรก ทุกประการคือ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ (สมมุติฐาน1) ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีพื้นฐานความรู้ต่ำมาก (สมมุติฐาน 4) นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความวิตกกังวลสูง (สมมุติฐาน 2) และมีทัศนคติในทางลบต่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ (สมมุติฐาน3) ทั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการเรียนคือ ความไม่สอดคล้องกันของพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนและเนื้อหาวิชาใน หลักสูตรระดับนี้ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมจากคำถามปลายเปิดบ่งชี้ว่าปัญหาพื้นฐานความรู้เดิมของนักศึกษาค่ำเกิดจากองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ กัน ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ จึงอาจเป็นแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายและการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ This two-phase research was designed to answer a research question: What are the obstacles or difficulties in learning English by non-major-and non-minor of English graduate students. Classroom observation and in-depth interview were utilized in the first phrase and questionnaire in the second. Four hundred and forty-seven first-year graduate students participating in the research were recruited on the random selection and volunteer-bases. Four hypotheses were tested. Findings from both phases accepted hypotheses 1 and 4—most graduate students did not attain satisfactory achievement, and; most students’ low achievement was due to poor foundation of English. The other two were rejected—students’ low achievement was due to high anxiety; and the low achievement was due to negative attitude towards English language learning. It was concluded that the major factor affecting graduate students’ lower-than- satisfactory achievement was the mismatch of the learners’ limited knowledge and the input they encountered at that level. The lengthy duration of the students’ divorce from English language learning or use was indicated to make it even harder for them to bridge the gap between their old knowledge and the new experience. It was recommended that English language curricula be written to correspond with the learner’s level of proficiency.

บรรณานุกรม :
ปฐมา อักษรจรุง . (2545). สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปฐมา อักษรจรุง . 2545. "สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปฐมา อักษรจรุง . "สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ปฐมา อักษรจรุง . สภาวะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มิใช่วิชาเอก หรือ โท ในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.