ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง
นักวิจัย : ศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517-
คำค้น : การใช้ยา , โคเลสเตอรอล , อะทอวาสแตติน , ไลโปโปรตีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา อุทิศวรรณกุล , ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710771 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการลดระดับไขมันในเลือดด้วยยา Atorvastatin 10 มิลลิกรัมวันละครั้ง กับยา Atorvastatin 10 มิลลิกรัมวันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomize Double Blind Parallel Groups ประเภทผู้ป่วยนอกที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงและไม่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมารับการรักษา ณ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเดือน กันยายน 2544 ถึง สิงหาคม 2545 โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะคือ ระยะการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต (สัปดาห์ที่ 0-8) และระยะการรักษาด้วยยา (สัปดาห์ที่ 9-16) ผลการศึกษาผู้ป่วยทั้งสิ้น 59 ราย มีอายุเฉลี่ย 60.56+-9.57 ปีและมีระดับไขมันพื้นฐานดังนี้ ระดับโคเลสเตอรอลรวม 256+-48.54 มก./ดล. ระดับ LDL-C 174.80+-44.15 มก./ดล. ระดับไตรกลีเซอไรด์ 163.57+-81.18 มก./ดล. และระดับ HDL-C 57.25+-14.26 มก./ดล. หลังการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตมีผู้ป่วย 7 ราย (ร้อยละ 12) ลดระดับไขมันลงได้ตามเป้าหมายของ NCEP ATP III โดยลดระดับโคเลสเตอรอลรวม ร้อยละ 8 (p<0.05) และลดระดับ LDL-C ร้อยละ 22 (p<0.05) มีผู้ป่วยเข้าสู่ระดับการรักษาด้วยยา 51 ราย ได้รับการรักษาด้วยยา Atorvastatin 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง 25 ราย และวันเว้นว้น 26 ราย ผลการลดระดับไขมันในเลือดหลังรับประทานยา Atorvastatin 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง พบว่าระดับโคเลสเตอรอลรวมลดลงร้อยละ 30 (p<0.001) และระดับ LDL-C ลดลงร้อยละ 40 (p<0.001) ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงร้อยละ 15(p<0.05) และระดับ HDL-C ลดลงร้อยละ 4(p>0.05) ผลการลดระดับไขมันในเลือดหลังรับประทานยา Atorvastatin 10 มิลลิกรัม วันเว้นวัน พบว่าระดับโคเลสเตอรอลรวมลดลงร้อยละ 20 (p<0.001) ระดับ LDL-C ลดลงร้อยละ 30(p<0.001) ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงร้อยละ 5(p<0.05) และระดับ HDL-C เพิ่มขึ้นร้อยละ 2(p>0.05) เมื่อเทียบกับระดับไขมันก่อนการได้รับยา ผลเปรียบเทียบการลดระดับไขมันในเลือดระหว่างทั้งสองกลุ่ม พบว่าลดระดับโคเลสเตอรอลรวมและระดับ LDL-C แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.01 และ p<0.001) ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ลดระดับไขมันได้ตามเป้าหมายของ NCEP ATP III ในกลุ่มที่ได้รับยาวันละครั้งมีร้อยละ 76(19 ราย) และกลุ่มที่ได้รับยาวันเว้นวันมี ร้อยละ 64(16 ราย) ไม่แตกต่างกัน (p=0.355) ด้านความร่วมมือตามคำสั่งรักษาด้วยยา พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 92 มีความร่วมมือดี และพบการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วย 4 ราย (ร้อยละ 7.8) ได้แก่ อาการอันไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร ระดับเอนไซม์ตับและระดับเอนไซม์ Creatine Kinase สูงขึ้น สรุปว่า การใช้ยา Atrovastatin ทั้ง 2 รูปแบบมีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเหมือนกัน แต่อาจต้องพิจารณาถึงขนาดยาที่ใช้ให้เหมาะสมกับระดับโคเลสเตอรอลในระยะแรกที่เริ่มการรักษาด้วยยา

บรรณานุกรม :
ศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517- . (2545). การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517- . 2545. "การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517- . "การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศรัญาพร พฤติสุนากร, 2517- . การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาอะทอวาสแตติน 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง กับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยภาวะโคเลสเตอรอลสูง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.