ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
นักวิจัย : อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518-
คำค้น : โรงพยาบาลหนองบัวลำภู , เบาหวาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิฤดี เหมะจุฑา , เกตสุดา สุวรรณเทศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713207 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู การประเมินในครั้งนี้ทำโดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดต่างๆ ก่อนและหลังการที่เภสัชกรมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโดยไม่มีกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาได้รับการส่งต่อมาจากอายุรแพทย์และให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกรเป็นระยะเวลา 6 เดือน การให้การดูแลผู้ป่วยจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การให้คำปรึกษาวิธีใช้ยา การประเมิน และการปรับขนาดยาตามระดับน้ำตาลในเลือด ตัวแปรหลักที่ทำการศึกษา คือ ระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) ตัวแปรรองที่ทำการศึกษา คือ ความดันเลือด ระดับครีเอตินินในเลือด ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด การตรวจระดับไขมันในเลือด การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและอายุรแพทย์ในการให้การดูแลของเภสัชกร ผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาจนสิ้นสุดการศึกษามีจำนวน 45 ราย เป็นเพศหญิง 36 ราย เพศชาย 9 ราย มีอายุเฉลี่ย 48.49 +- 8.36 ปี ผู้ป่วย 30 ราย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ณ ระดับที่คาดหวัง คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และผู้ป่วย 42 ราย สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ณ ระดับที่ยอมรับได้ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผู้ป่วยจำนวน 11 รายมีสภาวะการทำงานของไตลดลง ส่วนจำนวนผู้ป่วยที่สามารถควบคุมความดันเลือดได้ตามเป้าหมายการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในระหว่างการศึกษามีผู้ป่วยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 24.44% ไม่มีผู้ป่วยรายใดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือน้ำตาลในเลือดต่ำ และผู้ป่วยทุกรายมีความพึงพอใจในการให้การดูแลผู้ป่วยของเภสัชกร เมื่อสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วยจำนวน 15 รายที่แพทย์ให้กลับไปอยู่ในความดูแลของแพทย์และผู้ป่วยอีก 30 รายให้อยู่ในความดูแลของเภสัชกรต่อไปได้ การศึกษาในครั้งนี้แสดงถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเภสัชกรในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บรรณานุกรม :
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518- . (2545). คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518- . 2545. "คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518- . "คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อริสรา จันทร์ศรีสุริยวงศ์, 2518- . คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.