ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ , ปฐมนิเทศ , ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741734069 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2032
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage Index) กรณีศึกษา : การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโดย คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่สถาบันวิทยบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วางแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิทยบริการต่อไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามแจกให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 621 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 338 ชุด (ร้อยละ 21.60) ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการจำนวนมากที่สุด เป็นนิสิตระดับปริญญาโท รับทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสื่อประเภทอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์ และสื่อจากคณะที่เรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . (). รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . . "รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . "รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : , . Print.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การปฐมนิเทศห้องสมุดดิจิตอล สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ; .