ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ , การประชาสัมพันธ์ , ประกันคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741734042 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage Index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา : การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโดย คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าสื่อประเภทใดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการสำรวจคือนิสิตและบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 3,608 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 1,555 ชุด (ร้อยละ 43.10) สมมุติฐานในการวิจัยคือ ผู้รับบริการส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิทยบริการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ จำนวน 1,016 (ร้อยละ 65.34) เป็นข้าราชการ/พนักงาน ทราบว่าสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการประกันคุณภาพ จากป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . (). รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . . "รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : .
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . "รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : , . Print.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ . รายงานการวิจัยผลการประชาสัมพันธ์ (Coverage index) สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ; .