ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา
คำค้น : แรงงานสตรี--ไทย--กรุงเทพฯ , แรงงานสตรี--สุขภาพและอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาวะสุขภาพด้านร่างกาย จิต และสังคมของคนงานก่อสร้างสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรี จำแนกตามอายุ สถานภาพการศึกษา จำนวนบุตร ระยะเวลาที่ทำงานก่อสร้าง รายได้ ประเภทของงานที่ทำ และภูมิลำเนาเดิม และเพื่อศึกษาความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรี กลุ่มตัวอย่างคือ คนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 397 คน สุ่มโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ในเจตก่อสร้าง 11 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบตรวจร่างกาย และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความสอดคล้องระหว่างผู้สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ร่วมกับวิธีการของเชฟเฟ่ และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่า t สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาวะสุขภาพกาย-จิต และสังคมโดยรวมของคนงานก่อสร้างสตรีอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 2. สภาวะสุขภาพกายของคนงานก่อสร้างสตรีอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .15 สภาวะสุขภาพจิตของคนงานก่อสร้างสตรีอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 สภาวะสุขภาพทางสังคมของคนงานก่อสร้างสตรีอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 1.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .12 3. เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพกาย-จิต และสังคมของคนงานก่อสร้างสตรี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สภาวะสุขภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสุขภาพกายและจิต โดยสภาวะสุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3.1 คนงานก่อสร้างสตรีที่มีอายุน้อยมีสภาวะสุขภาพดีกว่าคนงานก่อสร้างสตรีที่มีอายุมากกว่า 3.2 คนงานก่อสร้างสตรีที่เป็นโสดมีสภาวะสุขภาพดีกว่าคนงานก่อสร้างสตรีที่สมรสแล้ว 3.3 คนงานก่อสร้างสตรีที่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 มีสภาวะสุขภาพดีกว่าคนงานก่อสร้างสตรีที่จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 และไม่ได้รับการศึกษา 3.4คนงานก่อสร้างสตรีที่มีบุตรน้อย มีสภาวะสุขภาพดีกว่าคนงานก่อสร้างสตรีที่มีบุตรมาก 3.5 คนงานก่อสร้างสตรี ที่มีระยะเวลาการทำงานก่อสร้างน้อย มีสภาวะสุขภาพดีกว่า คนงานก่อสร้างสตรีที่มีระยะเวลาทำงานก่อสร้างนาน 3.6 คนงานก่อสร้างสตรีที่รายได้ต่อเดือนสูงมีสภาวะสุขภาพไม่แตกต่างจากคนงานก่อสร้างสตรีที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำ 3.7 คนงานก่อสร้างสตรีประเภทมีฝีมือ (Skill Labour) มีสภาวะสุขภาพไม่แตกต่างจากคนงานก่อสร้างสตรีที่ไร้ฝีมือ (Unskilled Lanoir) 3.8 คนงานก่อสร้างสตรีที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครมีสภาวะสุขภาพไม่แตกต่างจากคนงานก่อสร้างสตรีที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด 4. คนงานก่อสร้างสตรีมีความต้องการการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ ร้อยละ 95 ถึง 99 ต้อการสวัสดิการ เรื่องที่พัก การฝึกอาชีพ และการเพิ่มค่าแรง ร้อยละ 41.3 และร้อยละ 14.4 5. ผลจากการตรวจร่างกายคนงานก่อสร้างสตรี พบว่าคนงานก่อสร้างสตรีเจ็บป่วยด้วยฟันผุร้อยละ 57.70 มีปัญหาทางอารมณ์ร้อยละ 56.8 ปวดศีรษะร้อยละ 24.4 มีความผิดปกติของตากและมีตกขาวร้อยละ 19.9 มีริดสีดวงทวารหนักร้อยละ 17.6 โรคผิวหนังร้อยละ 13.4 มีความผิดปกติของประจำเดือนร้อยละ 12 มีการอักเสบของระบบทางเดินหายใจร้อยละ 8 เป็นไข้หวัดร้อยละ 5.7 มีความผิดปกติของหูร้อยละ 3.4 เป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 1.5 ตัวเหลืองตาเหลืองและเป็นหัดเยอรมันร้อยละ .3 6. สภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อม ในการดำรงชีวิตของคนงานก่อสร้างสตรี ยังไม่ได้มาตรฐาน ที่อยู่แออัด คับแคบ ร้อนอบอ้าว มีขยะมูลฝอย น้ำขัง น้ำดื่ม น้ำใช้ไม่ถูกสุขลักษณะ มีแมลงสาบ ยุง และหนู อยู่ในบริเวณที่พัก เขตก่อสร้างขนาดใหญ่ 1 แห่ง มีการจัดที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ และเป็นสัดส่วน อีก 10 แห่ง มีสภาพไม่เหมาะสม คนงานในบริษัทใหญ่มีการประกันสังคมให้คนงานก่อสร้าง แต่บริษัทขนาดเล็กไม่มีการประกันสังคมให้แก่คนงาน

บรรณานุกรม :
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . (2537). ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . 2537. "ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . "ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , เพ็ญพักตร์ อุทิศ , จิราพร เกศพิชญวัฒนา . ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.