ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
คำค้น : โรคเอดส์--ไทย , โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม , คนงานก่อสร้าง--ไทย--กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของกรรมกรก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร และสร้างเครือข่ายในการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นำกรรมการก่อสร้าง 60 คน กรรมกรก่อสร้าง 540 คน รวม 600 คน จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนในเขตก่อสร้าง 10 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความรู่ แบบสอบถามทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ เครื่องมือในการสอน คือ แผนการสอน คู่มือผู้นำ การ์ตูน และโปสเตอร์ ในการป้องกันโรคเอสด์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ 1. คะแนนเฉลี่ย ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์ของกรรมกรก่อสร้าง หลังการสอนสูงกว่าการสอนอย่างมันัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้างดำเนินการโดยการติดต่อสำรวจเขตก่อสร้าง งางแผนปฏิบัติการ คัดเลือกผู้นำเครือข่าย ทดสอบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติก่อนสอน สอนผู้นำเครือข่ายในการป้องกันโรคเอดส์ ผู้นำเครือข่ายสอนกรรมการก่อสร้างโดยใช้สื่อการ์ตูนและโปสเตอร์ ติดตามการสอนโดยผู้วิจัย และทดสอบภายหลังการสอน การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาเครือข่ายกรรมกรก่อสร้างในการป้องกันโรคเอดส์ 10 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . (2541). การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . 2541. "การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . "การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ . การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.