ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
นักวิจัย : สุพิน พริกบุญจันทร์, 2505-
คำค้น : จิตวิญญาณ , ไตวายเรื้อรัง--ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรีพร ธนศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319457 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยินยอมเข้าร่วมวิจัย จำนวน 20 ราย โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และบันทึกเทป โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างครอบคลุมด้าน 1) ปรัชญาชีวิต 2) ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา 3) ความรู้สึกต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ 4) ความตระหนักในจิตวิญญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ใน 5 ประเด็นมีดังนี้ ด้านที่ 1 คือ ปรัชญาชีวิตที่ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย คือ 1.1) อนาคตดับมืด 1.2) อยู่อย่างไร้คุณค่าเป็นภาระผู้อื่น 1.3) เส้นเลือดที่ต่อไว้คือเส้นชีวิต 1.4) ตลอดชีวิตต้องพึ่งไตเทียมและ 1.5) เป็น โรคคนรวย คนจนหมดสิทธิ์ ด้านที่ 2 คือ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ 2.1) ช่วยให้สุขสงบ 2.2) ทำให้จิตใจผ่องแผ้ว ไม่ขุ่นมัวและ 2.3) ทำให้ปลงได้ ด้านที่ 3 คือ ความรู้สึกต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ 3.1) ขอให้หายจากโรค 3.2) เป็นที่พึ่งทางใจ ด้านที่ 4 คือ ความตระหนักในจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย 4.1) ความสำเร็จของลูก คือ ทุกสิ่งของชีวิต 4.2) กำลังใจคือความอบอุ่นของครอบครัว 4.3) ต้องการมีชีวิตอยู่ยาวนาน 4.4) ได้เปลี่ยนไต และ 4.5) ได้รับสวัสดิการในการฟอกเลือกจากรัฐบาล และด้านที่ 5 ได้รับความรักจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นด้านที่ค้นพบได้จากการวิจัยครั้งนี้ จากการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วจะช่วยให้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุก และพยาบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินและวางแผนพยาบาลร่วมกับครอบครัว ในการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต่อไป

บรรณานุกรม :
สุพิน พริกบุญจันทร์, 2505- . (2547). ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิน พริกบุญจันทร์, 2505- . 2547. "ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพิน พริกบุญจันทร์, 2505- . "ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุพิน พริกบุญจันทร์, 2505- . ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.