ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา
นักวิจัย : รวี เดือนดาว, 2520-
คำค้น : ผู้ดูแล , ผู้ป่วยใกล้ตาย--การดูแล , มะเร็ง--ผู้ป่วย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรีพร ธนศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769393 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1984
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ตามประสบการณ์ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาของ Hussert (Hussert Phenomenology) (Koch, 1995) เก็บข้อมูลในผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 12 ราย โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และบันทึกเทป นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Colaizzi (1978 cited in Streubert and Carpenter, 2002) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ให้ความหมายของสุขภาพไว้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ 2) การไม่มีโรคภัย ไม่เจ็บป่วย และ 3) เป็นสิ่งที่ต้องบำรุงต้องดูแล ผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ระบุถึงความต้องการด้านสุขภาพ สรุปได้ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) มีเวลาก็ขอหลับ 2) อยากมีคนช่วย 3) กำลังใจคือสิ่งสำคัญ 4) อยากใกล้ชิดจนวินาทีสุดท้าย 5) ปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความหวัง ซึ่งแบ่งเป็น2 ประเด็นย่อย คือ 5.1) หวังให้หาย 5.2) หวังให้จากไปอย่างสงบ และ 6) อยากไปตรวจแต่ทิ้งผู้ป่วยไม่ได้ / อยากมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะดูแลได้นาน ผลการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแล ในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และเป็นแนวทางในการวิจัยทางการพยาบาลด้านสุขภาพของผู้ดูแลได้อย่างเป็นองค์รวม

บรรณานุกรม :
รวี เดือนดาว, 2520- . (2547). ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวี เดือนดาว, 2520- . 2547. "ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวี เดือนดาว, 2520- . "ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
รวี เดือนดาว, 2520- . ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.