ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค
นักวิจัย : สถาพร จิตตปาลพงศ์
คำค้น : Boophilus microplus , PAGE , Salivary gland , Thailand , Western blot , ต่อมน้ำลาย , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380040 , http://research.trf.or.th/node/657
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เห็บโค (Boophilus microplus) มีความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาปศุสัตว์ และมีผลต่อ สุขภาพของประชาชน โดยเห็บอาจนำโรคที่สำคัญและความเป็นพิษของสารที่ใช้ควบคุมเห็บมี ผลกระทบต่อผู้บริโภค เห็บที่มาจากต่างพื้นที่แม้จะเป็นชนิดเดียวกันอาจมีความแตกต่างของ ลักษณะทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บ จุดประสงค์ของ การวิจัยเพื่อตรวจหาความแตกต่างที่อาจพบในเห็บชนิดเดียวกันแต่มาจากต่างพื้นที่ โดยได้ทำ การเก็บตัวอย่างเห็บโคจากจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาค ภาคละ 4 จังหวัด โดยคัด เลือกจากจังหวัดที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์จำนวนมาก เห็บจะถูกนำมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ ออกไข่และสร้างโคโลนี เห็บเพศผู้และเพศเมียดูดกินเลือดจะถูกนำมาผ่าแยกเอาต่อมน้ำลายทาง เดินอาหารและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ของเห็บออกมาทำ extract จากนั้นจะตรวจหาระดับความเข้มข้น ของโปรตีน ก่อนที่จะนำไปแยกโดยขบวนการ electrophoresis จากผลของ PAGE พบเห็บเพศ เมียและเพศผู้ที่มาจากแต่ละภาคมีโปรตีนจากต่อมน้ำลายที่มีน้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกันที่ 7.7, 14, 16, 18, 19.7, 27, 30, 32, 39.5, 70, 78, 90, 92, 100, 120, 130, 140, 204, 220, 300 และ 400 kDa เห็บที่มาจากภาคใต้มีโปรตีนที่แตกต่างจากภาคอื่น ๆ โดยพบ น้ำหนักอยู่ ระหว่าง 204-230 kDa และ 78-120 kDa จากผลของ Western blot พบว่าโปรตีนของต่อมน้ำ ลายจากเห็บแต่ละภาคมีส่วนที่คล้ายกัน และมีความสามารถในการกระตุ้นแอนติบอดีย์ โดยได้ แสดงให้เห็นที่แถบโปรตีนน้ำหนัก 7.7, 19.7, 30.7, 50, 60, 78 และ 204 kDa นอกจากนี้ยังพบ ว่า เห็บเพศผู้มีจำนวนโปรตีนน้อยกว่าเห็บเพศเมีย จากความแตกต่างและความคล้ายกันของ โปรตีน พบสรุปได้ว่า ความแตกต่างของเห็บโคในส่วนของโครงสร้างของต่อมน้ำลายมีเพียงเล็ก น้อยและไม่น่าจะมีนัยสำคัญในการพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค โดยใช้ตัวแทนเห็บจากภาคใด ภาคหนึ่ง Cattle ticks, Boophilus microplus, are important because not only they affect economic performances but they also have the ability to transmit biologically or mechanically serious pathogens to humans and animals. It is well known that members of a parasite population are not normally distributed within a host population, but rather skewed toward the majority residing on or within relatively few individuals. To determine that, this research was performed by collecting and being identified cattle ticks from all region of Thailand. Then, those ticks were isolated and kept as the original seed of starting colony. Fed females and males were dissected, separated and processed their salivary glands and other tissues. Extracts were prepared and determined the quantity of proteins. PAGE was performed to classify salivary proteins at different molecular weight. When examined by PAGE, protein profiles of fed male tick salivary glands were compared with those of female ticks over four different locations. The number of male salivary protein bands that were commonly found between different regions was less than those of female salivary glands. Fed females and males shared salivary proteins at 7.7, 14, 16, 18, 19.7, 27, 30, 32, 39.5, 70, 78, 90, 92, 100, 120, 130, 140, 204, 220, 300 and 400 kDa, observed among four regions of Thailand. Ticks from the South have some unique protein bands between 204-230 and 78-120 kDa. Many salivary proteins ranged from 19.7 to 360 kDa, as determined by SDS-PAGE, appeared in salivary proteins from most regions of Thailand indicated unlikely variations in different tick populations. Common proteins shared among these ticks of all parts indicated that they have their similarity among these tick populations. Western blot results also indicated that salivary proteins of different locations shared conserved immunogens and had the potential immunogenicity since they demonstrated protein band at 7.7, 19.7, 30.7, 50, 60, 78, และ 204 kDa. The future use of the salivary-gland protein associated with tick immunity will facilitate the development of anti-tick vaccine.

บรรณานุกรม :
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . (2546). การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . 2546. "การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . "การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ . การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.