ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก
นักวิจัย : พิชญาภา พิชะยะ, 2510-
คำค้น : ต่อมลูกหมาก--ศัลยกรรม , ผุ้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย , ผู้สูงอายุ--พฤติกรรมทางเพศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริพันธุ์ สาสัตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763034 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ศึกษาพฤติกรรมทางเพศและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร กับพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุหลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุชายหลังได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก และมารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 150 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดภาวะสุขภาพ แบบสอบถามความรุนแรงของอาการผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ แบบสอบถามภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แบบสอบถามความวิตกกังวล แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส แบบสอบถามความเชื่อเรื่องเพศ และแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .95, .92, .96, .76, .69, .81, .74 และ .91 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยรวมลดลง 62.6% 2. ภาวะสุขภาพ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และความเชื่อเรื่องเพศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมทางเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .526, .738 และ .253 ตามลำดับ) 3. ประเภทของยาที่ได้รับและความรุนแรงของอาการผิดปกติ เกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมทางเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.255, -.301) 4. อายุ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พิชญาภา พิชะยะ, 2510- . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญาภา พิชะยะ, 2510- . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญาภา พิชะยะ, 2510- . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พิชญาภา พิชะยะ, 2510- . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรและพฤติกรรมทางเพศของชายสูงอายุ หลังผ่าตัดต่อมลูกหมาก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.