ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
นักวิจัย : กฤษณกมล วิจิตร, 2518-
คำค้น : วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา , ต่อมลูกหมากโต--โรค , การดูแลหลังศัลยกรรม , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762771 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1930
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนากับผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ใช้แบบแผนการวิจัยชนิดกึ่งทดลอง แบบสองกลุ่มโดยการจับคู่อายุและประสบการณ์การผ่าตัด วัดผลหลังการทดลองครั้งเดียว กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในจำนวนที่เท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาที่ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหา และความเชื่อมั่นของเครื่องมือแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการกำกับการทดลองคือ แบบสอบถามความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนก่อนผ่าตัด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บการรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดมีค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกตเท่ากับ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Mann Whitney U Test ผลการวิจัย พบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยรวมของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองด้านการเคลื่อนไหวร่างกายในวันที่ 2 หลังผ่าตัด การลุกเดินในวันที่ 3 หลังผ่าตัด การไม่เบ่งปัสสาวะขณะทำการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ และการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลก่อนผ่าตัดตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองด้านการขอยาบรรเทาอาการปวด และการทำความสะอาดอวัยะสืบพันธุ์อย่างถูกวิธี สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากของผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้านการคงการยึดตรึงสายสวนปัสสาวะ ไม่มีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
กฤษณกมล วิจิตร, 2518- . (2547). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณกมล วิจิตร, 2518- . 2547. "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณกมล วิจิตร, 2518- . "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กฤษณกมล วิจิตร, 2518- . ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.