ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน
นักวิจัย : อัญญา ปลดเปลื้อง, 2512-
คำค้น : พยาบาล , ประสบการณ์ , ปรากฏการณ์วิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741753578 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาตามปรัชญาการศึกษาแบบ Hermeneutic Phenomenology (Heidegger,1927/1962 cited in Leonard, 1989; Juethong, 1998) ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ทำงานประจำในศูนย์สุขภาพชุมชนอย่างน้อย 6 เดือน จำนวน 15 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและบันทึกเทป และนำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการแปลความข้อมูล (Leonard, 1989) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนมี 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปลี่ยนบทบาท 2) การสนับสนุนการทำงาน 3) การปรับตัว 4) การพัฒนาตนเอง และ 5) ความพึงพอใจในงาน จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารการพยาบาล ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านการวิจัยทางการพยาบาล

บรรณานุกรม :
อัญญา ปลดเปลื้อง, 2512- . (2546). ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญญา ปลดเปลื้อง, 2512- . 2546. "ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญญา ปลดเปลื้อง, 2512- . "ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อัญญา ปลดเปลื้อง, 2512- . ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.