ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา
นักวิจัย : สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
คำค้น : ETBE production , Reactive Distillation , Zeolite , การผลิตสาร ETBE , หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา , และตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์เบตา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380019 , http://research.trf.or.th/node/639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์เอทิล เทอร์เชียรี บิวทิล อีเทอร์ จากเอทานอล และเทอร์เชียรี บิวทิล อัลกอฮอล์ ในหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดสอบ สมรรถนะในงานวิจัยนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาแอมเบอลิส 15 ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในเชิงการค้า และตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์เบตาที่สังเคราะห์ขึ้นมา ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์เบตาที่ได้ถูกตรวจ สอบโครงสร้างโดยใช้เทคนิค XRD และองค์ประกอบโดยเทคนิค XRF การเปรียบเทียบ สมรรถนะพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์เบตานั้นมีค่าความว่องไวต่ำกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแอมเบอ ลิส 15 แต่ค่าการเลือกเกิดมีค่าสูงกว่า ส่งผลให้ค่าผลได้ใกล้เคียงกัน ปฏิกิริยาข้างเคียงในระบบ นี้คือปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่นของเทอร์เชียรี บิวทิล อัลกอฮอล์ไปเป็นแก๊สไอโซบิวทีน การศึกษานี้ ได้ทำการทดลองเพื่อหาสมการแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลท์เบตา การทดลองได้พิจารณาผลของการถ่ายโอนมวลสารภายนอกของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการเปลี่ยน อัตราการหมุนของใบพัดในเครื่องปฏิกรณ์ สมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาแสดงอยู่ในเทอมของค่า แอกติวิตี้โดยพิจารณาผลของการยับยั้งของน้ำต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วย การทดลองทำขึ้น ที่อุณหภูมิเท่ากัน 323, 333 และ 343 เคลวิน เพื่อหาค่าพารามิเตอร์จากสมการของ Arrhenius และสมการของ Van’t Hoff หอกลั่นแบบมีปฏิกิริยาได้ถูกใช้ในการศึกษาการสังเคราะห์เอทิล เทอร์เชียรี บิวทิล อีเทอร์ จากเอทานอลและเทอร์เชียรี บิวทิล อัลกอฮอล์ ที่ดำเนินการอย่างต่อ เนื่อง ผลของการดำเนินงานที่สภาวะมาตรฐานพบว่าผลิตภัณฑ์ยอดหอมีเอทิล เทอร์เชียรี บิวทิ ล อีเทอร์ เป็นองค์ประกอบเท่ากับ 57% โดยโมล และผลิตภัณฑ์ก้นหอมีน้ำเป็นองค์ประกอบ หลัก การศึกษายังได้พิจารณาถึงผลของสภาวะการดำเนินงานอื่นๆ เช่น ภาระทางความร้อน อัตราการไหลของสายป้อน สัดส่วนการป้อนกลับ และความเข้มข้นของน้ำในสายป้อน เพื่อดูผล ของสภาวะดังกล่าวต่อสมรรถนะของหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา This research investigated the synthesis of ethyl tert-butyl ether (ETBE) from the liquid phase reaction between ethanol (EtOH) and tert-butyl alcohol (TBA) in reactive distillation. Performances of ?-zeolite and commercially available Amberlyst-15 were compared by performing the reaction in a semi-batch reactor. Synthesized ?-zeolite was confirmed by an XRD measurement and its composition was analyzed by an XRF measurement. It was found that even though the catalytic activity of ?-zeolite was lower than that of Amberlyst-15, the selectivity of ETBE was much higher than Amberlyst-15, resulting in almost the same level of ETBE yield. The dehydration of TBA to isobutene (IB) was the major side reaction. In, the kinetic study of the reaction catalyzed by ?- zeolite supported on monolith in the semi-batch reactor, the effect of external mass transfer was investigated by varying stirring speeds. The activity-based rate expressions were developed taking into account of water inhibition. Three temperature levels of 323, 333 and 343 K were performed in the study to obtain the parameters in the Arrhenius’s equation and the Van’t Hoff equation. The reactive distillation was employed to continuously synthesize ETBE from TBA and bioethanol using ?-zeolite as the catalyst. Results at the standard operating condition indicated that ETBE at 57mol% could be obtained in the top product while almost pure water in the residue. Other operating parameters such as heat duty, feed flowrate, reflux ratio and feed molar flow rate of water were investigated to find effects on the reactive distillation performance.

บรรณานุกรม :
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . (2545). การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . 2545. "การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . "การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ . การผลิต Ethyl-tert-Butyl Ether ด้วยหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.