ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
คำค้น : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์-- หลักสูตร. , การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย , การแพทย์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 7, 3 ( ก.ค.-ก.ย. 2550) 235-245 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการในการกระทำให้สุขภาพดี การที่แพทย์มีความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพ การปูพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับแพทย์ สามารถดำเนินการโดยการสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตว่ามีความสอดคล้องกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความสำคัญในการนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อไปวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการสร้างเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปรียบเทียบกับเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในเกณฑ์แพทยสภา ผลการศึกษาพบว่าองค์กรวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นในระดับโลก (World Federation for Medical Education) หรือระดับประเทศ (แพทยสภา) เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดให้มีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเรื่องดังกล่าวในการจัดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพที่มีอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนเน้นหนักในรายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนปีละ ๑ ครั้ง สำหรับการเรียนการสอนในช่วงชั้นพรีคลินิกมีเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพบ้างเป็นบางรายวิชา ส่วนการจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นคลินิกไม่ได้ระบุเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการเรียนการสอน จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้พบว่าทั้ง World Federation for Medical Education และแพทยสภาให้ความสำคัญกับเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การบูรณาการเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์คลินิกจะทำให้นักศึกษาแพทย์มองดูผู้ป่วยแบบองค์รวมมากขึ้น มองผู้ป่วยเป็นบุคคลไม่ใช่เป็นแค่ผู้เป็นโรค โดยการจัดการเรียนการสอนสามารถใช้วิธีการต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชั่วโมงการเรียนการสอนที่มากขึ้นแต่ใช้วิธีการบูรณาการไปในการเรียนการสอนปรกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . (2550). การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . 2550. "การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . "การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . การศึกษาเนื้อหาการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.