ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , Prevalence of peripheral arterial disease in type 2 diabetes in Thammasat University Hospital
นักวิจัย : สุธน พรธิสาร , ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา , ทิพาพร ธารวานิช , Sunthon Porntisan , Natinee Jaratjarernvitata , Tipaporn Taravanij
คำค้น : ผู้ป่วยเบาหวาน , โรคเกี่ยวกับหลอดโลหิตส่วนปลาย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 8, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) 32-39 , 1513-5241 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาความชุกของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการตรวจพบโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตัน ในผู้ป่วยที่มาตรวจที่หน่วยตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันวินิจฉัยโดยการตรวจ Ankle Brachial Index (ABI) มีค่า ≤ ๐.๙ การวินิจฉัยนี้ใช้เครื่อง Nicolet Elite 100R โดยผู้ตรวจเป็นพยาบาลที่ผ่านการฝึกและใช้ผู้ตรวจเพียงคนเดียว ผู้ป่วยจะได้รับซักประวัติและบันทึกข้อมูลที่จำเป็น และการตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนที่จะทำการตรวจวัด ABI มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น ๒๖๒ คน และตรวจพบ PAD ทั้งสิ้น ๓๓ คน (๑๒.๖%) สรุปผลการศึกษา การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและตีบ เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป ดังนั้นการกระตุ้นให้แพทย์เวชปฏิบัติซึ่งดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจ ABI จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
สุธน พรธิสาร , ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา , ทิพาพร ธารวานิช , Sunthon Porntisan , Natinee Jaratjarernvitata , Tipaporn Taravanij . (2551). การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุธน พรธิสาร , ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา , ทิพาพร ธารวานิช , Sunthon Porntisan , Natinee Jaratjarernvitata , Tipaporn Taravanij . 2551. "การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุธน พรธิสาร , ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา , ทิพาพร ธารวานิช , Sunthon Porntisan , Natinee Jaratjarernvitata , Tipaporn Taravanij . "การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
สุธน พรธิสาร , ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา , ทิพาพร ธารวานิช , Sunthon Porntisan , Natinee Jaratjarernvitata , Tipaporn Taravanij . การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งและอุดตันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.