ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก
นักวิจัย : วรรณวรางค์ หิริโอตป์ , ศิริเพ็ญ ต่ออุดม , พฤหัส ต่ออุดม , เจริญไชย เจียมจรรยา
คำค้น : อสุจิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 8,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551) 106-111 , 1513-5241 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2126
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการวิเคราะห์น้ำอสุจิระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อแบคทีเรียและกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก วิธีดำเนินการวิจัย ทำการคัดเลือกผู้ชายที่มาปรึกษาที่หน่วยมีบุตรยาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑๐๐ คน ในช่วงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เก็บน้ำอสุจิด้วยวิธีปลอดเชื้อแล้วส่งตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (CASA) ศึกษาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิ กลุ่มเชื้อแบคทีเรียที่พบ และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลวิเคราะห์น้ำอสุจิระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อแบคทีเรียและกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย ผลการวิจัย พบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิเท่ากับร้อยละ ๑๔ โดยเชื้อที่พบมากที่สุดคือ Staphylococcus species รองลงมาได้แก่ เชื้อ Streptococcus species, Escherichia coli, Proteus mirabilis และ Pseudomonas aeruginosa ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างของผลวิเคราะห์น้ำอสุจิระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อแบคทีเรียและกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิของชายที่มาตรวจในคลินิกผู้มีบุตรยาก ทั้งนี้รวมถึงภาวการณ์มีเม็ดเลือดขาวด้วย (P>0.05) สรุปผลการวิจัย การติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิไม่มีผลกระทบต่อผลวิเคราะห์น้ำอสุจิอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้รวมถึงภาวะการมีเม็ดเลือดขาวด้วย

บรรณานุกรม :
วรรณวรางค์ หิริโอตป์ , ศิริเพ็ญ ต่ออุดม , พฤหัส ต่ออุดม , เจริญไชย เจียมจรรยา . (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วรรณวรางค์ หิริโอตป์ , ศิริเพ็ญ ต่ออุดม , พฤหัส ต่ออุดม , เจริญไชย เจียมจรรยา . 2551. "ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วรรณวรางค์ หิริโอตป์ , ศิริเพ็ญ ต่ออุดม , พฤหัส ต่ออุดม , เจริญไชย เจียมจรรยา . "ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
วรรณวรางค์ หิริโอตป์ , ศิริเพ็ญ ต่ออุดม , พฤหัส ต่ออุดม , เจริญไชย เจียมจรรยา . ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำอสุจิกับผลวิเคราะห์น้ำอสุจิของผู้ชายที่มาปรึกษาในหน่วยผู้มีบุตรยาก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.