ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน
นักวิจัย : นภารัตน์ ด้วงลา, 2512-
คำค้น : เบาหวาน--ผู้ป่วย--ไทย , เบาหวาน--การพยาบาล , ความพอใจของผู้ป่วย , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง , อาสาสมัครบริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน อังศุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710593 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง เปรียบเทียบความพึงพอใจในบริการพยาบาลและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก่อนและหลังได้รับการบริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบง่าย อาสาสมัคร คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 6 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรม ทดลองฝึกปฏิบัติงาน และผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย 2) เครื่องมือที่ใช้กำกับการทดลอง และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการทดลองมี 4 ชุด คือ โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวาน แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของอาสาสมัคร ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเที่ยง โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเที่ยงแบบ KR-20 มีค่าเท่ากับ .70 เอกสารกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคู่มือการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับการทดลอง คือ แบบสังเกตกิจกรรมการพยาบาล และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการพยาบาล และแบบสอบถามการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .92 และ .80 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window Version 9 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังได้รับการบริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวานสูงกว่าก่อนได้รับการบริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังได้รับการบริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวานมากกว่าก่อนได้รับการบริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในคลินิกโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นภารัตน์ ด้วงลา, 2512- . (2545). ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภารัตน์ ด้วงลา, 2512- . 2545. "ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภารัตน์ ด้วงลา, 2512- . "ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นภารัตน์ ด้วงลา, 2512- . ผลของการให้บริการพยาบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่อความพึงพอใจและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.