ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ
นักวิจัย : ศศี อยู่สุขขี, 2516-
คำค้น : คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , การวินิจฉัยสั่งการ , พยาบาล--การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย , จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719396 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตัดสินใจ และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทันทีที่จบบทเรียน และหลังจบบทเรียน 4 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพการพยาบาลระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 40 คน คัดเลือกโดยวิธีจับคู่กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจที่ผู้วิจัยคัดสรร คือ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพการพยาบาล เป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มทดลองเรียนรู้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจ และแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเที่ยงของแบบวัดฯ ได้เท่ากับ .63 ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ 1. ความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพหลังจบบทเรียนทันที และหลังจบบทเรียน 4 สัปดาห์ ในกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจ หลังจบบทเรียน 4 สัปดาห์ สูงกว่าหลังจบบทเรียนทันที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังจบบทเรียนทันที และหลังจบบทเรียน 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ศศี อยู่สุขขี, 2516- . (2545). ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศี อยู่สุขขี, 2516- . 2545. "ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศี อยู่สุขขี, 2516- . "ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ศศี อยู่สุขขี, 2516- . ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.