ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
นักวิจัย : อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519-
คำค้น : พยาบาลหัวหน้าเวร , การวินิจฉัยสั่งการ , ความสามารถทางการบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719035 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่งปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงาน กับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 315 คน จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงาน และแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .85, .82 และ .75 ตามลำดับ ค่าอำนาจจำแนกและ ความยากง่ายของแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร มีค่าระหว่าง .50-1.00 และ .40-.80 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การจรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 68.89 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในตำแหน่ง มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความเชื่ออำนาจภายในตน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร 4. ความมีอิสระในการทำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหารของพยาบาลหัวหน้าเวลบ่ายและเวรดึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .135) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .168)

บรรณานุกรม :
อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519- . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519- . 2545. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519- . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อภิญญา วรรณประพันธ์, 2519- . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่ออำนาจภายในตน ความมีอิสระในการทำงานกับความสามารถในการตัดสินใจทางการบริหาร ของพยาบาลหัวหน้าเวรบ่ายและเวรดึกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.