ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516-
คำค้น : บทบาท , อาจารย์พยาบาล , ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741704891 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และศึกษาตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติบทบาทของอาจารย์ กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์พยาบาลที่สอนวิชาการพยาบาลทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 287 คน ได้จากการสุ่มแบบ แบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็นครู แบบสอบถามความเชื่ออำนาจภายในตน และแบบสอบถามการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์พยาบาล ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .85 , .89 และ.95 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธีการเพิ่มตัวแปรแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติบทบาทของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า อาจารย์พยาบาลปฏิบัติบทบาทด้านการเรียนการสอนและด้านกิจการ นักศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านการวิจัย ด้านการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริการวิชาการและด้านบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองอยู่ในระดับน้อย 2. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การปฏิบัติบทบาทของอาจารย์ได้แก่ ทัศนคติต่อการเป็นครู ความเชื่ออำนาจภายในตนและประสบการณ์การทำงาน โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 28.1 (R2 = .281) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานมีดังนี้ Z^การปฏิบัติบทบาทของอาจารย์ = .314*Z ทัศนคติต่อการเป็นครู + .252*Z ความเชื่ออำนาจภายในตน + .139*Z ประสบการณ์การทำงาน

บรรณานุกรม :
กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516- . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516- . 2545. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516- . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กิ่งทิพย์ พุฒแก้ว, 2516- . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อการเป็นครู และความเชื่ออำนาจภายในตนกับการปฏิบัติบทบาทของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.